Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 52 Next Page
Page Background

16

брой 2/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

бизнес

Все по-високи са изискванията

към жизнения цикъл и

екологичните показатели на

трансформаторните масла

Смазочните и трансформаторните масла са продукт

на сложна симбиоза между конструкторите на машини

и технолозите в областта на нефто- и синтетичната

химия. Движеща сила са все по-високите изисквания по

отношение дълъг и безавариен живот, минимални загу-

би и екологични показатели. Гарант за съответствие-

то на всеки продукт с определени изисквания е декла-

рацията за съответствие съгласно международно при-

знати и национални стандарти.

При експлоатацията на такива масла текат два

взаимосвързани процеса – изчерпване способността на

маслото да изпълнява технологичното си предназначе-

ние и създаване на виртуален образ на техническото

състояние на конкретния възел или машина. Разбиране-

то на тези процеси е възможно чрез прилагане на раз-

лични стандарти, наредби и инструкции.

Най добре урегулирани на равнище стандарти са

практиките в енергетиката. Световни лидери са IEC,

IEEE, DOBLE, FIST. В България се хомологизират стан-

дартите на IEC като БДС IN. Характерна за последни-

те години е бързата промяна на изискванията и зави-

шаването им както към нови, така и към масла в екс-

плоатация. БДС IN 60296-06 беше сериозно променен в

следващата си версия БДС IN 60296-12. Бяха включени

изисквания за отсъствие на фурани и дибензил дисулфид,

въведе се основно променен стандарт за медна корозия

под наименованието "потенциално корозионна сяра",

повърхностното напрежение между фазите вода-масло

доби по-важен статут.

Трансформаторни масла

- действащи стандарти

и изисквания

За да ви представи актуален поглед към изискванията и стандартите, които касаят енергийните масла,

за настоящия си брой списанието на българската енергетика Енерджи ревю инициира дискусия с ангажира-

ните в тази сфера специалисти. Отправихме покана за коментар на действащата нормативна уредба и

действащите стандарти към Министерството на енергетиката, както и към някои от най-изявените

експерти в областта на трансформаторните и електроизолационните масла.

В отговор на запитването ни в редакцията постъпиха коментари от Иван Куцаров, дългогодишен спе-

циалист от фирма SGS България, която предлага услугата "Изпитване на трансформаторни масла", както

и от Нина Хаджийска, председател на ТК 67, Български институт за стандартизация. Представяме ви

отговорите им в азбучна последователност.

Самата дефиниция за трансформаторно масло се

сведе до два класа – трансформаторно масло и масло за

прекъсвачи, като се отвори възможността потребите-

лят да договаря с производителя нискотемпературни-

те свойства. По отношение на антиокислителните при-

садки продължи практиката да се дефинират като ин-

хибирани, междинни и неинхибирани. Въведени бяха по-

нятието "Инхибитори на медна корозия" и съответни-

те методи за изследване.

Стандартът за изследване на масла в експлоата-

ция също претърпя съществени промени в изданието

си БДС IN 60422-13. Завиши се изискването за парамет-

рите на нови масла в заливани електротехнически

съоръжения, коренно се промени разбирането за коро-

зионна сяра чрез прилагането на основно преработе-

ния IEC 60535-06. Въведе се метод за изследване на

концентрацията на инхибитор на медна корозия, как-

то и методология за привеждане на измерената вода

към 20 °С. Развитие търпи и стандартът IEC 60599 за

прогнозиране състоянието на трансформатора чрез

газхроматографски анализ на горимите газове и въгле-

родните оксиди А1. Бе въведен нов стандарт за рецик-

лирани масла.

На фона на това бурно развитие някои наредби на

Министерството на енергетиката стоят доста ар-

хаично. Изискванията да се изпитват трансформатор-

ни масла по показатели като механични примеси, во-

доразтворими киселини и основи са показатели, кои-

то могат да се открият в БДС от 1982 г., а в него се

съдържа и отпратка към стандарт на СИВ от 1980 г.

Вярно, в наредбите е заложена препоръка да се спаз-

ват стандартните изисквания, да се създава собстве-

на нормативна уредба, но наредбата е подзаконов акт

и е задължителна за прилагане. Структури като НЕК

и ЕСО са решили проблема, създавайки и осъвременя-