Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  20 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 52 Next Page
Page Background

20

брой 2/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

електроенергетика

ъвременните силови кабели

представляват сложно технологич-

но изделие, което в най-общия слу-

чай се състои от токопроводящо

жило, изолация и защитен слой. Ос-

вен тях, силовите кабели могат да

съдържат и допълнителни елементи

като нулево жило, пълнители, екра-

ни, жила на защитно заземление и др.

Кабелите за средно напрежение об-

хващат диапазона от 6 до 36 kV. Те

се използват широко за пренос и раз-

пределение на електрическа енергия,

особено в големи градове и промиш-

лени предприятия, където нивото на

потребление и плътност на товара

са особено високи. От тях се очаква

да работят дълго, безотказно и да

доставят достатъчно мощност на

потребителите.

Видове изолации за

кабели СН

Кабели с оловна или алуминие-

ва обвивка с изолация от напоена

с масло хартия.

Кабелите с харти-

ена изолация, пропита с кабелно

масло, се изработваха в продълже-

ние на много години. В последно

време стана възможно по тази

технология да се изработват кабе-

ли за напрежение до 750 kV и чес-

тота 50 Hz, но най-често те се

употребяват за напрежения до 35 kV

включително. Тези кабели се изпол-

зват изключително за фиксиран мон-

таж и малка денивелация на трасе-

то. За защита на хигроскопичната

хартиена изолация в конструкцията

е предвидена изолация от олово или

алуминий. Алуминиевата предпазна

обвивка е по-евтина, но не е из-

дръжлива в агресивни среди. Там

трябва да се използват кабели с

предпазна обвивка от олово.

Силови кабели

средно напрежение

Силови кабели с гумена изолация.

Този вид кабели се използват за

стационарен монтаж в мрежи до 10

kV и най-вече за постоянен ток.

Предназначени са за полагане в тра-

сета с неограничена разлика в нива-

та. Те са много устойчиви във вода

и са много гъвкави. Особено подхо-

дящи са за подвижни консуматори.

Недостатък е, че гумата е неустой-

чива на ултравиолетови лъчи и озон,

затова в конструкцията понякога

имат стоманена броня, която ги

защитава от разрушителни факто-

ри.

Силови кабели с поливинилхло-

ридна изолация.

Те са предвидени за

фиксиран монтаж и експлоатация и

се използват за напрежение до 6 kV.

Изолацията от поливинилхлорид е

една от най-евтините кабелни изо-

лации. Има сравнително добра елас-

тичност, а при поставяне в нея на

присадки може да добие желани свой-

ства (например, да стане студоус-

тойчива, топлоустойчива). Тези ка-

бели имат понижена пожаробезопас-

ност.

Силови кабели с полиетиленова

изолация.

Този нов вид изолация има-

ше за цел да замени остарелите

кабели от пропита с масло хартия.

В началото бяха разработени кабе-

ли за напрежение 6 kV и със сечение

35 – 200 mm

2

. В сравнение с харти-

ените те издържат на по-висока

температура, влага и не изискват

подгряване при полагане при отрица-

телни температури.

По пропускателна способност

кабелите с изолация от омрежен

полиетилен значително превъзхож-

дат кабелите с хартиена изолация.

По международни стандарти този

тип кабели са изчислени за номинал-

на работна температура 90

о

С, а в

авариен режим може да достигне

160

о

С и кратковременно 250

о

С. За

хартиено-маслените тези темпера-

тури са с поне 20

о

С по-ниски. Този

тип кабели имат и други предим-

ства, например те са екологични

заради това, че нямат течни дие-

лектрици. Напоследък кабелните

линии се изграждат от кабели с ед-

ножилна конструкция. Това осигуря-

ва лесно монтиране при много теж-

ки условия (полагане при околна тем-

пература минус 20

о

С). Добре пона-

сят денивелация и при този тип

няма ограничение (за хартиено-мас-

лените допустимата денивелация е

15 m). Използват се еднакво успеш-

но както при ниски така и при висо-

ки, и свръхвисоки напрежения, из-

държат висока температура, имат

голяма механична здравина и са по-

леки. При претоварване лесно се

избягва късото съединение между

жилата им.

Изолацията от XLPE се превърна

в реална алтернатива на поливи-

нилхлорида (PVC) и хлорирания по-

ливинилхлорид (CPVC). Директното

излагане на слънчева светлина

влияе пагубно на изолацията от

XLPE. Затова кабелите имат спе-

циална обвивка за предпазване на

електроизолационния слой. Раз-

граждането под въздействие на ул-

травиолетови лъчи е много бързо.

При кабели с XLPE изолацията и по-

лупроводящите и проводящи екра-

ни се полагат в процес на тройна

екструзия, след което се прави

омрежване на тези слоеве. Така се

постига по-добра адхезия между

екраните и изолацията, а също

така се допринася за отсъствие на

газови включвания в изолацията и

на границите с екрана. Това дава

стабилност на електрическите

характеристики на кабела в проце-

са на експлоатация.

С