Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  24 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 52 Next Page
Page Background

24

брой 2/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

енергийна ефективност

С нарастването на изискванията

по отношение на енергийната ефек-

тивност в индустрията се поставя

сериозен фокус върху потребление-

то на енергия във водния сектор,

който е традиционно енергийно ин-

тензивен. Основен проблем в кому-

налните предприятия и съоръжения

за водоснабдяване и водопречиства-

не е високата енергийна консумация

на помпените съоръжения и другите

типове оборудване с електрическо

задвижване. Програмите за повиша-

ване на енергийната ефективност

във ВиК сектора включват задълбо-

чен енергиен мениджмънт на рабо-

тата на съоръженията и идентифи-

циране на потенциала за енергоспе-

стяване. Мерките за оптимизиране

на енергийната консумация трябва

да обхващат всички елементи на

водния цикъл или на процесите, вклю-

чително добива на вода, третиране-

то, транспортирането и разпреде-

лението й, както и събирането и

пречистването на отпадъчните

води. Това са дейности, които обик-

новено се управляват от ВиК друже-

ствата, а разходите за електрое-

нергия при реализацията им могат

да съставляват голяма част от

общите експлоатационни разходи.

Ето защо ВиК операторите все по-

често прибягват до извършване на

необходимите енергийни обследва-

ния, внедряване на съответната

измервателна апаратура, съвремен-

ни софтуерни и хардуерни системи

за енергиен мониторинг и енергий-

Енергиен

мениджмънт във

водния сектор

но управление и др.

Ефект от изпълнението

на мерки за енергийна

ефективност

Енергията има най-голям дял сред

контролируемите оперативни акти-

ви във водния сектор, а повечето

технологии за енергиен мениджмънт

имат период на възвръщаемост на

инвестициите от под 5 години и

обикновено способстват за реализи-

рането на икономии в размер от 10

до 30% всяка. Ето защо ефектът от

инициирането на програма за опти-

мизиране на енергийната ефектив-

ност обикновено се проявява много

скоро след изпълнението на съответ-

ните мерки. В дългосрочен план сис-

темите ставатпо-лесни и рентабил-

ни за експлоатация и управление,

което води до редица възможности

за повишаване на качеството и раз-

ширяване на обхвата на услугите.

В допълнение, стратегиите за

повишаване на енергийната ефек-

тивност значително облекчават

държавните ограничения върху дру-

жествата и намаляват натиска по

отношение на тарифите за ВиК ус-

луги. Спестените от разходи за

електричество средства могат да

бъдат вложени в закупуване и внедря-

ване на ново, по-екологично и по-

ефективно оборудване, което да

увеличи икономиите в дългосрочен

аспект, да намали емисиите на замъ-

рсители и цялостния въглероден

отпечатък на предприятието.

Размерът на реализираните спе-

стявания варира според първоначал-

ното състояние на съоръженията,

внедрените системи и технологии,

актуалните цени на електроенерги-

ята и други фактори, касаещи тех-

ническите и финансови парамет-

ри на отделните дружества. В гло-

бален мащаб, с имплементирането

на целенасочени мероприятия за

енергоспестяване могат да бъдат

постигнати икономии в размер на до

168 TWh годишно, сочат данни на ЕК.

Европейско

партньорство за

иновации във водния

сектор

През 2012 г. Европейската коми-

сия прие план, наречен Европейско

партньорство за иновации (ЕПИ) в

сферата на водите, като част от

стратегия "Европа 2020". Основна

цел на плана е въвеждането на ино-

вативни решения във водния сектор,

които да ограничат нерационалното

използване на водните и енергийни-

те ресурси. Инициативата цели да

насърчи разработването и внедрява-

нето на различни системи и техно-

логии, които да спомогнат за преодо-

ляването на основните европейски

и глобални предизвикателства,

свързани с водата. Част от дейно-

стите, заложени в плана, е създава-

нето на пазарни възможности за

тези иновации. Европейското парт-

ньорство се стреми да насърчава и

сътрудничеството между обще-

ствения и частния сектор, неправи-

телствените организации и обще-

ствеността в сферата на водите.

В плана са определени пет приори-

тетни области: повторна употреба

на вода и рециклиране, пречистване

В настоящия си брой сп. Енерджи ревю поставя акцент върху възмож-

ностите за повишаване на енергийната ефективност в сферата на

водите. Във втората част на материала водещи производители и до-

ставчици на решения за енергиен мениджмънт във водния сектор пред-

ставят най-актуалните си продукти и системи.