Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  27 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 52 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 2/2015

27

енергийна ефективност

750 позволява на проектантите да

изграждат и системи за приложения

във взривоопасни зони. Освен това

е възможно интегриране на техно-

логията в по-сложни системи за

визуализиране. Модулната и лесно

надграждана техника за управление

и контрол позволява още свързване

и оптимизиране на отделните про-

цеси при инсталации за пречиства-

не на отпадни води. В резултат,

времето за инженеринг значително

се съкращава. В допълнение се пови-

шава ефективността и се намаля-

ват разходите за ползвателите на

пречиствателните съоръжения на

всички етапи на технологичния про-

цес: по-малко електроенергия, опти-

мална технология, по-малко отлага-

не на кал.

ВАГО Контакттехник

Прилагането на AC

моторни задвижвания

от Делта Електроникс

значително повишава

енергийната

ефективност

Системите за водоснабдяване са

важни за нашето ежедневие и се

използват по целия свят в широк

спектър от условията на живот. Във

водния сектор разходите за захран-

ване на помпи в отделни случаи до-

стига над 70% от общите разходи

за електрическа енергия. Традицион-

ната система за водоснабдяване, без

честотно регулиране на AC мотор,

може да осигури само едно постоян-

но налягане без оглед на потребле-

ние или моментни натоварвания.

Добавяне на честотен регулатор от

серия СР2000 на Делта Електроникс

дава възможност на системата за

захранване с вода да коригира наля-

гането на водата в съответствие

с изискванията. Това води до значи-

телни икономии на вода и електри-

чество, което е особено забележи-

мо в среди с непоследователно по-

даване на водния поток.

Ползите от прилагането на AC

моторни задвижвания включват оси-

гуряване на ток при задействане на

помпата в нива, които са номинални

на ниво при работа на пълно наляга-

не, което не позволява скокове от

захранване и осигурява стабилност

на електроенергийната система.

Задвижването намалява средната

скорост на работа на помпата, за да

се удължи нейният жизнен цикъл;

предотвратява ефекта от хидравли-

чен удар при активиране и изключва-

не на системата и регулира скоро-

стта на изхода в зависимост от

нуждите, което намалява шанса за

пълно натоварване и избягва шума

при работа.

AC моторни задвижвания серия

CP2000 се използват за контрол на

работата на помпата в машини за

водоснабдяване в преработващата

промишленост. Моторно задвижва-

не с датчик за налягане осигурява

стабилен воден поток и непрекъсна-

то подаване на вода към съоръжени-

ята. Когато машината е в режим на

готовност или няма търсене на вода,

честотното управление влиза в ре-

жим на заспиване, докато водата е

необходима отново и след това вед-

нага осигурява постоянен воден де-

бит. Ефектът от този начин на

управление е намаляване на разходи-

те за електрическа енергия на пом-

пите с от 10 до 30%.

Сред последните интересни про-

екти, реализирани с продукцията на

Делта Електроникс, е автономна

помпена станция, която няма външно

захранване. През деня електриче-

ството се осигурява от слънчеви

клетки, които захранват инвертора

и батериите. През нощта консума-

цията е намалена и е достатъчно да

се захрани директно от батериите.

Захранването е директно по DCшина

както от слънчевите клетки, така

и от батериите. По този начин се

намаляват разходите за допълнител-

но електрическо оборудване и се