Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  28 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 52 Next Page
Page Background

28

брой 2/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

енергийна ефективност

опростява електрическата схема.

Това позволява допълнителна иконо-

мия. Системата е оптималният ва-

риант за отдалечени райони, къде-

то няма централно захранване или

директно на полето. В тези отдел-

ни случаи, както се подразбира, раз-

ходите на потребителите за елек-

трическа енергия, доставяна от

енергийните оператори, могат да

намалеят до 0%.

Руслан Волковицкий, Мехатроникс

Siemens предлага

ефективни софтуерни

решения за

оптимизирано

използване на

енергията

Енергийният мениджмънт допри-

нася за по-голяма възвръщаемост на

печалбата, а инвестирането в съот-

ветните технологии и решения води

до спестяване на енергия и разходи,

което е предпоставка за устойчиво

развитие. Управлението на енерги-

ята играе решаваща роля за повиша-

ване на производителността, което

на свой ред повишава значително

конкурентоспособността на дадена

компания и това важи за всички сек-

тори.

Увеличаващите се цени на енер-

гията, все по-строгите изисквания

за опазване на околната среда и

стремежът за сертифициране по

стандарта за управление на енерги-

ята EN16001 – това са няколко ос-

новни причини, налагащи интегрира-

нето на отлично функциониращ енер-

гиен мениджмънт. Значим фактор,

който трябва да се спомене в тази

връзка, е Рамковата конвенция на

ООН за изменението на климата от

1992 г. Тя признава съществуването

на проблема и поставя за крайна цел

стабилизирането на концентрации-

те на парникови газове в атмосфе-

рата до ниво, което би предотвра-

тило опасна антропогенна намеса в

климатичната система. Страните

по Конвенцията трябва да предпри-

емат специфични действия, напри-

мер намаляване на емисиите на пар-

никови газове с известен процент

чрез приемане на протоколи към

Конвенцията. Такъв е и приетият

през 1997 г. Протокол от Киото,

който поставя количествени цели за

намаляване на емисиите от парни-

кови газове. Той засяга практически

всички основни сектори на икономи-

ката и е смятан за най-широкообх-

ватното споразумение по проблеми-

те на околната среда и устойчиво-

то развитие, което е било подпис-

вано някога. България ратифицира

Протокола от Киото на 17 юли 2002

г., с което се присъедини към усили-

ята на международната обществе-

ност за борба с изменението на

климата.

Българското енергийно законода-

телство е приведено в съответ-

ствие с европейското чрез измене-

нията на Закона за енергетиката

(ЗЕ) от 17.07.2012 г. и подзаконови-

те нормативни актове, които се

транспонират към директивите за

независимост на операторите на

преносни мрежи (за пренос на елек-

трическа енергия и на природен газ),

определяйки основни играчи на енер-

гийния пазар. За целите на баланси-

ране на производството и потреб-

лението на електрическа енергия

операторът на електропреносната

мрежа организира пазар на баланси-

раща енергия в съответствие с

правилата за търговия.

Сред основните задачи на енер-

гийния мениджмънт в тази връзка е

да бъдат събрани данни, които по-

зволяват да се направи първоначал-

на оценка на потенциала за енерго-

спестяване и да се създаде база за

интелигентно и ефективно управле-

ние на енергията, приемайки, че по-

треблението на енергия е вече изяс-

нено. Само тогава могат да бъдат

точно контролирани и анализирани

съответните измервани променли-

ви – например консумацията на енер-

гия, профилът на натоварване, тем-

пература, разход и др.

Siemens предлага софтуерни ре-

шения за отчитане, визуализиране и

анализиране на енергийните потоци,

като SIMATIC powerrate. SIMATIC

powerrate представлява система за

мониторинг и управление на енерги-

ята на базата на WinCC и PCS 7.

Целта е ефикасно събиране, изчисля-

ване и регистриране на всички дан-

ни за енергията с фокус върху опти-

мизираното й използване.

След като енергийните потоци

бъдат дефинирани и големите кон-

суматори на енергия са идентифици-

рани, трябва да се изчисли конкрет-

ният потенциал за енергоспестява-

не. Въз основа на този резултат

може да се определи икономическа-

та ефективност на възможните

мерки и да се дадат насоки за взе-

мане на инвеститорски решения. На

базата на параметрите на предпри-

ятието чрез софтуерни приложения

на Siemens може прецизно да се из-

числи потенциалът за енергоспестя-

ване за конкретния обект и иконо-

мическата ефективност на възмож-

ните мерки за подобрение.

Основната функционалност на

специализирания софтуер B.Data е

постоянното енергийно и материал-

но балансиране на потребяващите

енергия системи и товари, разпреде-

лянето на енергийните разходи по

разходни центрове и прехвърлянето

на данни в ERP системата (интегри-

рана система за управление на пред-

приятието, например SAP R/3 или

друга). Софтуерни модули генерират

ключови индикатори на експлоатаци-

онните качества с помощта на ав-

томатичен анализ на данните или

правят прецизни предвиждания за

консумацията на електроенергия за

бъдещи периоди. Тези ключови инди-

катори и предвиждания формират

базата за повишаване на енергийна-

та ефективност на производствени-

те предприятия и системи.

инж. Бойко Бойков,

технически експерт Системи за

автоматизация, Siemens