Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  29 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 52 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 2/2015

29

платена публикация

Френската компанията SOCOMEC, во-

дещ производител на непрекъсваеми то-

козахранващи устройства (UPS) получи

призa "Компания на годината '2014" от

световния лидер в областта на глобал-

ните пазарни, технологични и икономичес-

ки проучвания и анализи "Фрост&Съливан"

- Ню Йорк, съобщиха за TLL Media от фир-

ма DTS - Цифрови Преносни Системи. Наг-

радата се връчва за реализираната ам-

бициозна стратегия за развитие и рас-

теж от страна на SOCOMEC през 2014,

както и за отличните й постижения в об-

ластта на иновативните UPS техноло-

гии, максимално адаптирани към изисква-

нията на пазара. Тази награда обоснова-

ва високата степента на персонализира-

не и уникалността на продуктите, прес-

тижа и разпознаваемостта на марката

и най-вече адаптираността на продукто-

вите линии към развиващите се тенден-

ции на пазара.

Отличието не е първото за

SOCOMEC от този най-престижен мар-

кетингов анализатoр. Подобни награди

е получавала през 2003 за "Удовлетворе-

ност на клиентите", през 2006 за "Про-

дуктови иновации", през 2009, за "Продук-

това стратегия", а през 2013 г. компа-

нията бе отличена в европейската кла-

сация на "Фрост&Съливан" за "Продукто-

ва диференциация", отчитайки високите

й резултати в четири различни и допъл-

ващи се продуктови направления: кри-

тично електрозахранване, контрол и бе-

SOCOMEC е удостоена с наградата на

Фрост&Съливан "Компания на 2014 г."

зопасност на електрообзавеждането,

решения за енергийна ефективност, со-

ларна енергия.

"Socomec работи изключително ус-

пешно в намирането на нови пазарни сег-

менти, подходящи за реализиране на про-

дукцията си, от една страна, а от дру-

га, за продуктова диференциация с ди-

зайн и характеристики, съобразени по

такъв начин, че да паснат на актуални-

те изисквания на пазара", коментираха

от Frost & Sullivan Industry Analyst в под-

крепа на престижното отличие.

Socomec следва твърдо линията на

проектиране на продукти с добавена

стойност и функционалност, които по-

добряват производителността, надеж-

дността и общата електрическа защи-

та на оборудването на клиентите. Всич-

ки UPS устройства са проектирани та-

ка, че да осигуряват енергийна ефектив-

ност и ниска енергоемкост не само при

пълно натоварване, но и под частичен

товар, както и във сички останали свои

работни състояния.

Изключителното фокусиране върху ка-

чеството се застъпва още на етап про-

ектиране с приоритет към енергийната

ефективност и устойчивостта на отка-

зи. Socomec е една от първите компании,

които въвеждат новаторската "3-Level"

технология в своите UPS-и, която се ба-

зира на сложни цифрови преобразувате-

ли и системи за управление, контрол и мо-

ниторинг.Благодарние на тази техноло-

гия, ефективността на работа надвиша-

ва 96% в режим на двойно преобразува-

не, което гарантира абсолютната защи-

та на оборудването при минимален раз-

ход на електроенергия. Цялата продук-

ция на компанията се подлага на строги

тестове още в процеса на производст-

вото с оглед да се гарантират макси-

мално качество и надеждност.

"Тази най-престижна награда, присъ-

дена ни от "Фрост&Съливан", е доказа-

телство за нашата иновативна устре-

меност и отдаденост към нуждите на

клиентите ни", заяви с гордостДенис Са-

ле, маркетинг директор на компанията.

"Един от показателите, които екс-

пертите на "Фрост&Съливан" са отче-

ли при взимане на решението, е бил от-

дадената и ефективна работа на дист-

рибуторите на Socomec в различните ре-

гиони на света включително и в Бълга-

рия, както и репутацията на компания-

та като независим и доказан производи-

тел на качествени продукти и услуги ",

добавят от DTS - Цифрови Преносни Сис-

теми - изключителен дистрибутор за

България.

1330 София; бул. Акад. Ив. Ев. Гешов 2Е;

БЦ Сердика, сграда 1, ет. 1, офис 110

тел. 02 9310397, 831 5678, 4412271

e-mail:

dts@dts.bg

,

www.dts-ups.co