Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  30 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 52 Next Page
Page Background

30

брой 2/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ВЕИ енергетика

Уважаеми г-н Ньотликс, бихте ли

се представили пред читателите

на сп. Енерджи ревю? С какви дей-

ности се занимавате към момен-

та?

Аз съм предприемач в областта на

възобновяемата енергия. Управител

съм на основаната от мен преди 8

години в България фирма Nvision

Energy. Днес компанията управлява

няколко енергийни централи в стра-

ната.

Основният дял от бизнеса ни оба-

че е извън Европа. През 2014 г. създа-

дохме представителство в Пакис-

тан – първото дъщерно дружество

на българска компания в тази държа-

ва. От началото на тази година

функционира наш офис и в Кения. Към

момента работя предимно там.

В основата на бизнеса ни е пред-

лагането на соларна енергия на дос-

тъпни цени на търговски и индуст-

риални субекти. Осигуряваме на кли-

ентите си гарантирани спестявания

без нужда от допълнителни инвести-

ции от тяхна страна. Решихме да се

фокусираме именно върху този бизнес

модел и върху пазарите извън Европа

благодарение на дългогодишния си

опит в областта, който описах под-

робно в новата ми книга "Green rush"

("Зелена суматоха").

Защо избрахте да споделите опи-

та си в сферата на възобновяема-

та енергия в книга? Кои са целеви-

те ви читатели и какви отзиви за

"Green rush" получихте дотук?

От дълги години пиша, говоря и

Новите ВЕИ технологии

стават все по-ефективни

и икономически изгодни

Себастиан Ньотликс, управител на

Nvision Energy, пред сп. Енерджи ревю

лобирам за възобновяемите енергий-

ни източници. През годините наблю-

давах едни и същи проблеми да

възникват на всеки следващ нов

пазар. Имах усещането, че тези

наблюдения и научените уроци тряб-

ва да бъдат споделени с аудитори-

ята. Миналата година прекарах в

Лондон, където най-накрая стигнах

до решението да напиша тази кни-

га. Тя е насочена към всички, които

имат интереси в областта на възоб-

новяемата енергия и се питат как и

защо тези технологии успяват или

не успяват да се наложат на но-

вовъзникващите пазари. Целевата

аудитория, разбира се, включва и

професионалистите, ангажирани в

сектора. Не на последно място, кни-

гата е предназначена и за всички

специалисти, работещи в сферата

на енергетиката, включително зако-

нотворците и регулаторите.

Изненада ме положителната и

възторжена реакция от страна на

хора, които не работят във ВЕИ

индустрията. Те споделят, че са

впечатлени от въведението към

климатичните промени, соларната и

вятърна енергия в книгата, както и

оттова, че четивото прави опит да

представи обективна, а не чисто

лобистка гледна точка.

Кои са основните предизвикател-

ства пред ВЕИ технологиите на

нововъзникващите пазари? Как ще

обясните феномена "Зелена сума-

тоха"?

Ако проследите развитието на

пазарите на възобновяема енергия в

Испания, Италия, Гърция, България,

Румъния, Чехия и дори Украйна, ще

видим, че предизвикателствата, про-

блемите и неприятните последици от

този феномен следват един и същ

модел. Обикновено възникващите ВЕИ

пазари бързо стават икономически

ефективни с потенциал за скокооб-

разно развитие. Те се различават от

утвърдените пазари, които посте-

пенно и доста по-плавно са се разви-

вали и вече разполагат със значител-

ни инсталирани мощности. Тази мо-

ментална икономическа жизнеспособ-

ност може да е следствие от много

фактори. Обикновено причината е нов

закон, нови регулаторни цени за зе-

лени сертификати или преференциал-

ни тарифи за ВЕИ енергия.

Мигновеното развитие на техно-

логиите се посреща от индустрия

(особено соларната), която е свик-

нала бързо да реализира и оползот-

ворява техническите и финансови

ресурси. Това неизменно означава, че

бързата икономическа ефективност

е следвана от много нови соларни и

ветроенергийни мощности, които

биват пускани в експлоатация. Ма-

щабните внедрявания обаче се раз-

виват много по-бързо от регулатор-

ната рамка в областта, където

обикновено цените се ревизират

веднъж годишно. Всичко това води до