Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  31 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 31 / 52 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 2/2015

31

ВЕИ енергетика

натрупване на проблеми. Ако заложе-

ните тарифи например, са с една

идея по-високи или не отразяват

бързо спадащите цени на оборудва-

нето, държавите могат да се ока-

жат с цяло десетилетие напред в

изпълнението на енергийните си

цели само след няколко месеца.

Този цикъл обикновено завършва с

рязка реакция от страна на регула-

торите и законодателните органи

в областта, които правят опити да

си върнат част от приходите на

операторите на неочаквано постро-

ените вятърни и соларни инстала-

ции. Резултатът от всичко това

често е изнервяща и скъпа бъркотия

за всички засегнати страни. Разра-

ботчици, инвеститори, политици,

производители на конвенционална

енергия и мрежови оператори редов-

но се сблъскват с този проблем на

нововъзникващите пазари. Ето защо

в последната секция от книгата

правя опит да систематизирам на-

ученото от наблюдението на този

повтарящ се модел.

Как бихте оценили сегашното

състояние на ВЕИ сектора в Бълга-

рия и в Европа като цяло? Какво е

необходимо да се промени и в как-

ва посока?

Към момента няма почти никаква

перспектива за развитие на възоб-

новяеми енергийни мощности в

България. Това е тежък период за

собствениците на съществуващи

вятърни и соларни централи. Много

от тях понасят съществени загуби.

По мое мнение е необходимо в Бълга-

рия да се въведе по-интелигентно

ценообразуване що се отнася до

електроенергията. Домакинствата

и компаниите, които биха могли да

си го позволят, би трябвало да пла-

щат малко по-високи цени, за да е

налице печалба в енергийния сектор.

Т. нар. средна класа трябва да пла-

ща точно толкова, колкото е необ-

ходимо, за да се покрият реалните

цени на енергията. Най-бедните,

както и държавните институции

като училища и болници, би трябва-

ло да могат да се възползват от по-

ниски цени. Остатъкът до реална-

та стойност може да се субсидира

чрез излишъка, генериран от най-

заможните потребители. В дълго-

срочен план това е устойчиво реше-

ние. Като пример за работата на

този механизъм на практика бих

могъл да посоча модела на ценообра-

зуване в Колумбия. Той е умен, прост

и най-важното - ефективен.

Кои са последните технологични

достижения в областта на зелена-

та енергия, които бихте искали да

видите реализирани и внедрени на

практика?

Постоянно се разработват и раз-

виват иновации в соларния и ветро-

енергийния сектор. С всяка изминала

година технологиите стават все по-

ефективни и все по-изгодни икономи-

чески. Най-важният сегмент, който

може коренно да промени пазара, са

системите за съхранение на енергия.

На новите за нас пазари, Източна

Африка и Пакистан, вече можем да

внедряваме соларни инсталации в

комбинация с такива системи, които

се доказват като рентабилна и еко-

логична алтернатива на дизеловите

генератори и електроенергийните

мрежи в провинциите. През следващи-

те пет години, ако технологиите за

съхранение на енергия продължат да

се развиват със същите темпове, ще

можем да наблюдаваме фундаментал-

на промяна на пазара на електроенер-

гия, тъй като все повече потребите-

ли ще се изключват напълно от мре-

жата и ще разчитат само на акуму-

латорни системи.

Какво е необходимо за превръща-

нето на най-иновативните техно-

логии в икономически и пазарно

жизнеспособни решения?

Необходимо е да бъдат налице три

условия. Първо, технологията тряб-

ва да е надеждна и лесна за изпълне-

ние. Иновацията се утвърждава най-

успешно, когато може лесно да се

разпространява. Второ, необходими

са подходящите финансови решения.

Стотици милиони хора в Африка на-

пример биха могли да спестят мно-

го пари чрез преминаване към солар-

ни фенери или отоплителни и готвар-

ски уреди с по-чисти процеси на из-

гаряне. Периодът на възвръщаемост

на инвестицията при тези техноло-

гии е само няколко месеца. За съжа-

ление, много хора не биха могли да

си позволят да вложат дори 20 или

40 долара в такова оборудване. Умно

финансово решение за африканските

страни би било отпускането на мик-

рокредити, които да направят тези

иновации достъпни за хората. И не

на последно място, предприемачите

трябва да имат воля за реализация-

та на такива технологии. Дори и най-

иновативните решения с осигурено

финансиране няма да получат пазар-

на реализация без ентусиазиран, ква-

лифициран и отдаден екип, който да

вярва в тези технологии и да не се

отказва от тях, докато не ги реали-

зира. Аз и много мои колеги в тази

област в Африка се борим именно за

това.