Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  32 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 52 Next Page
Page Background

32

брой 2/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

топлоенергетика

ато устройство, грижещо се за контрола и ре-

гулирането на процесите по постоянното изгаряне на

горивото в дадена отоплителна система, е важно го-

релките да са съобразени с изискванията за безопас-

ност. От друга страна обаче, от горивните системи

се очаква да отговарят на постоянно нарастващите

очаквания за повишаване на енергийната ефективност

и екологосъобразността на конкретното производство.

Подходящо решение, набиращо все по-голяма популяр-

ност в различни сфери на индустрията, са т. нар.

вихрови горелки. Те намират приложение в различни

производства с екстремни условия на работа, както и

в електроцентрали, използващи въглеводородни гори-

ва и горивни смеси. Вихровите горелки се основават

на нов принцип на функциониране на самия горивен

процес, а именно подаването на гориво и „първичен“ и

„вторичен“ въздух поотделно, като последният се

завихря. Чрез вихровите горелки прахообразната горив-

на смес и вторичният въздух се подават в пещта във

вид на усукани струи.

Нискоемисионните вихрови горелки работят с произ-

водителност от 4 до 11-12 t/h, което определя тяхната

топлинна мощност от 25 до 75 МW.

Структурата на горивната смес, която излиза от

вихровите горелки, до голяма степен зависи от вида и

конструкцията на завихрящите устройства. Когато

устройството завихря в една спирала, завъртането на

потока зависи от съотношението на площта на напреч-

ното сечение на усукване на входа на тръбата към

квадрата на диаметъра на изходната секция, чиято

препоръчана стойност е в диапазона 0,4-0,6. Лопатко-

вите устройства се изработват с въртящи се по допи-

рателната или неподвижни перки на входа на канала за

вторичен въздух или с осеви перки на изхода на канала

за вторичния въздух.

Вихровите горелки са се доказали при парогенерато-

рите със средна производителност и там те намират

най-голямо приложение. С прехода към мощни и свръхмощ-

ни парогенератори ролята на този вид горелки намаля-

ва.

Устройство на вихровите горелки

Вихровите горелки се състоят от горивна камера и

пламъчна тръба, които са отделени една от друга чрез

регулатор, контролиращ изгарянето на горивовъздуш-

ната смес. В горивната камера са разположени една

изпарителна система, инсталирана към вътрешната

страна на стената на камерата, запалваща система и

втора изпарителна система с отвор за подаване на

въздух. В предната част е монтиран и центробежен

компресор, който е фиксиран върху цилиндричната го-

ривна камера, на която е монтиран и фланец с радиални

отвори за всмукване на въздух. Възпламеняващото ус-

тройство е разположено в корпуса на компресора сре-

щу специален отвор, през който постъпва горивовъздуш-

ната смес. Изпарителят на горивната камера е с ъглов

преход към цялата площ на фланеца и е свързан коакси-

ално с вътрешната част на стената на горивната

камера по дължината на тръбата.

Метод на изгаряне на горивото

Методът на изгаряне на горивовъздушната смес при

вихровите горелки се състои в отделно подаване на

гориво и окислител (обикновено въздух) чрез разпреде-

ление и възпламеняване на горивото под формата на

тънък филм. Двете струи се сблъскват с лопатковите

устройства и се смесват, като горивовъздушната смес

се разлива по лопатките, образувайки тънък слой, кой-

Вихрови горелки

К