Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  33 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 33 / 52 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 2/2015

33

топлоенергетика

то се разпръсква към стените на

горивната камера. Сместа се завих-

ря и възпламенява в горивната каме-

ра. Горящата смес затопля отново

контактните зони и благодарение на

топлообмена през стените на ло-

патките загрява предварително сло-

евете подавано гориво и окислител

преди смесването им. Скоростта на

подаване на струите гориво и окис-

лител се поддържа между 6 и 8 m/sec,

а ъгълът на сблъскване на двете

струи със стената на камерата –

между 90 и 120° по посока на стича-

нето на горивовъздушния филм.

Нискозавихрящи горелки

В основата на низкозавихрящите

горелки е лопатково завихрящо уст-

ройство с два канала за движение на

флуидите. Двата реагента – гориво-

то и оксидантът, преминават през

отворите на централния канал и

празните места между лопатките.

Тази конструкция осигурява ниско и

равномерно завихряне, което произ-

вежда стабилен пламък.

Нисковихровото изгаряне е аеро-

динамичен метод за стабилизация

на пламъка. Разработен първоначал-

но за научни цели, методът посте-

пенно се доказва като фундаментал-

но различна и по-ефективна алтер-

натива на високовихровото изгаря-

не поради специфичния турбулентен

поток и качествата на пламъка.

Технологията позволява висока

гъвкавост при проектирането на

различниконструкциинисковихрови

горелки.

Благодарение на отличните си

възможности за изгаряне на улт-

ратънки слоеве горивовъздушна смес

и произвеждане на изключително

тънки пламъци, които излъчват мно-

го малки количества азотни оксиди,

иновативният нисковихров метод

постепенно се утвърждава като

ултранискоемисионна, опростена и

стабилна технология при нискоеми-

сионните горелки, интегрирани в

индустриални отоплители и газови

турбини за производството на елек-

тричество.

Нисковихровото изгаряне може да

бъде изпълнено по два начина. Ори-

гиналният подход използва малки

струи гориво и окислител, като по-

даващите дюзи сами генерират за-

вихрянето благодарение на оттлас-

кването на струята от стената на

горивната камера и движението й в

окръжност около оста на въртене в

посоката на стичане на горивовъз-

душната смес.

Впръскването на

предварително смесен

флуид

от гориво и окислител е широко

разпространена технология при вих-

ровите горелки. За целта се изпол-

зват газообразни горива, които се

смесват равномерно с количество

въздух, по-голямо от необходимото

за изгарянето им. Получава се горе-

не с излишък на въздух. При този

метод пламъкът съзнателно бива

отслабен с цел потискане образу-

ването на азотни оксиди чрез под-

държане на по-ниска температура

на пламъка. Отслабването на пламъ-

ка, за съжаление, води до някои не-

желани ефекти, включително висо-

ки емисии на въглероден монооксид,

непълно изгаряне, а понякога и не-

стабилност на пламъка. Такава

нестабилност би могла да предиз-

вика сериозни колебания в налягане-

то в горивната камера, което от

своя страна да повреди или блоки-

ра двигателите и оборудването.

Нисковихровото изгаряне може да

се справи с предизвикателствата

на изгарянето на предварително

миксирана горивовъздушна смес и да

се възползва от всички негови пре-

димства.

С повишените изисквания към

екологичната политика на производ-

ствата в световен мащаб се счи-

та, че внедряването на решения

като нискоемисионни горелки, как-

вито са вихровите, е добро реше-

ние за намаляване на вредното вли-

яние върху околната среда. Използ-

ването им, наред с екологичните

ползи, елиминира необходимостта

от използването на допълнително

оборудване. Нискоемисионните вих-

рови горелки са относително евти-

но и лесно за приложение решение,

като тяхно основно предимство е

възможността да бъдат монтира-

ни както на съществуващи, така и

на нови котли.

Статията е реализирана със съдей-

ствието на доц. д-р инж. Пенка Златева