Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  34 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 34 / 52 Next Page
Page Background

34

брой 2/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

газ, нефт, въглища

наши дни иновациите бързо

навлизат във всички сфери на инду-

стрията, включително в сектори, в

които работите с десетилетия са

се извършвали по един и същи начин.

Не прави изключение и нефтената и

газовата индустрия, където съвре-

менните технологии не само правят

процесите по-ефективни и лесни за

изпълнение, но и цялостно променят

глобалния пазар на течни изкопаеми

горива. Днес в сондажа и добива на

нефт и природен газ се използват

роботизирани системи, гъвкави сон-

ди, комплексни софтуерни и хардуер-

ни технологии и редица други съвре-

менни технологични решения, които

оптимизират операциите и произво-

дителността и подобряват възмож-

ностите за мониторинг и контрол.

Подобен технологичен бум индус-

трията преживява през 60-те годи-

ни на миналия век, когато втечнява-

нето на природен газ за първи път

позволява компресирането му до 1/

600 от обема на изходния продукт.

Това дава възможност на компании-

те в сектора да транспортират

добития газ до отдалечени локации,

без да са зависими от физическата

газова инфраструктура.

Днес технологиите се развиват

все по-бързо, за да компенсират

постепенното изчерпване на ограни-

чения ресурс. Те са насочени към

оптимално оползотворяване на раз-

работените находища и осигурява-

Иновативни

технологии в

нефтената и

газова индустрия

не на достъп до залежи от въглево-

дороди в трудно достъпни локации.

Сериозен фокус инженери, разработ-

чици и производители на технологии

в областта поставят върху все по-

интелигентни съвременни решения

за сондиране, добив, рафиниране и

транспортиране на течните и газо-

образни въглеводороди.

Безплатформен сондаж

През последните години се правят

все повече опити за разработване-

то на технологии, които да елими-

нират зависимостта на операциите

по проучвателен сондаж и добив на

нефт и природен газ от неизменни-

те досега платформи. Сред после-

дните технологични иновации са

подводните компресорни системи,

които изключват нуждата от стро-

ежа на гигантски, скъпи и времеем-

ки конструкции над повърхността.

Вместо това всички необходими

конструкции и оборудване могат да

бъдат монтирани директно към

морското или океанското дъно. Та-

кива технологии значително улесня-

ват и ускоряват добива на нефт и

природен газ, а ползите от все по-

масовото има прилагане могат

напълно да компенсират разходите

за закупуване и инсталация на нови-

те системи в дългосрочен план. В

допълнение, значително намаляват и

експлоатационните разходи. Такава

подводна инсталация от няколко

години функционира в Норвегия, като

ефективността на добива от без-

платформеното съоръжение се е

увеличила от 49 на 55%.

Много компании в сектора все още

разчитат на конвенционални плат-

форми и плавателни съдове за тех-

нологично и енергийно обезпечаване

на операциите. С развитието на

безплатформения сондаж обаче

съоръженията ще стават все по-

автономни и ще могат да бъдат

захранвани и управлявани директно

от брега, вместо да зависят от

спомагателни конструкции и плава-

телни средства.

Роботизирани системи и

решения за

автоматизация

Технологичният напредък в робо-

тиката постепенно обхваща и неф-

тената и газовата индустрия, къде-

то внедряването на роботи може

коренно да промени технически и

морално остарелите технологии. В

допълнение, заместването на човеш-

ката дейност с роботизирани опе-

рации повишава безопасността за

персонала и практически елиминира

риска от човешка грешка. Роботи-

те се отличават с висока прециз-

ност и възможност за пълна повто-

ряемост и проследяемост на дей-

ствията, като осигуряват и много

по-висока скорост на извършваната

работа. Интелигентни роботизира-

ни системи биха могли да заместят

служителите не само при експлоати-

ране на оборудването, но и при взе-

мането на решения, както и в мони-

В