Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  35 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 35 / 52 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 2/2015

35

газ, нефт, въглища

торинга и наблюдението на съоръ-

женията.

Редица компании вече изпробват

роботизирани технологии за различ-

ни операции, като в експлоатация са

например плаващи роботи със солар-

но захранване и с тегло малко пове-

че от 100 кг, които "патрулират"

около офшорните съоръжения и осъ-

ществяват ефективно наблюдение

отблизо на работата, без да е не-

обходимо това да се контролира от

оператор. Друго иновативно реше-

ние са микророботи, които се изпол-

зват за инспекция на тръбо-

проводите и са в състояние да из-

пращат данни и изображения в реал-

но време към централизирана кон-

тролна система. Така те улесняват

експлоатацията и поддръжката,

както и отстраняването на аварии

без нужда от време- и разходоемки

инспекции от техници.

Интелигентни системи се изпол-

зват все по-масово и за автомати-

зация на съоръженията, като съвре-

менните софтуерни и хардуерни

технологии позволяват ефективна

комуникация между отделните сис-

теми и възможност операциите да

бъдат извършвани изцяло на "авто-

пилот".

Системи за събиране и

обработка на данни

Мащабните операции по добив на

нефт и природен газ изискват и ма-

щабни системи за мониторинг и кон-

трол на процесите. Нефтената и

газовата индустрия винаги до голя-

ма степен е зависела от събирането

и анализирането на информация с

оглед високорисковите и скъпи опе-

рации и сложността на оборудване-

то. Наличието на достатъчен за

адекватен анализ обем данни е клю-

чово още на фаза проучване, тъй като

мащабът на сондажните и добивни-

те дейности изисква прецизна иконо-

мическа обосновка преди иницииране-

то им, а изкопаването само на един

кладенец на погрешно място може да

коства на компаниите милиони дола-

ри. Това важи в особена степен за

офшорните потенциални добивни

локации, където разходите за екст-

ракция са още по-високи.

Съвременнитетехнологии за съби-

ране на данни позволяват инсталира-

не на измервателни уреди и системи

в различни ключови зони, изпращане

на информацията към специализиран

софтуер, който обработва, анализи-

ра и архивира данните и дава възмож-

ност за цялостен мониторинг, вклю-

чително прогнозен. Тези възможнос-

ти улесняват експлоатацията и под-

дръжката, редуцират времето за

реакция при настъпили или потенци-

ални аварии и намаляват разходите

за извършване на операциите, като

същевременно значително повиша-

ват ефективността им. Възможни