Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  36 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 36 / 52 Next Page
Page Background

36

брой 2/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

газ, нефт, въглища

решения са сензори, монтирани на

оборудването за екстракция и проуч-

вателните сонди, буйове, които от-

читат стойностите на различни па-

раметри и изпращат сигнал към со-

фтуера чрез радио- или GSM кому-

никация, както и технологии за висо-

кокачествени (включително трииз-

мерни) електромагнитни и микросе-

измични изображения.

Най-голямото предизвикателство

пред всички тези системи е прогноз-

ното моделиране на операциите, за

да е възможно максималното им

оптимизиране и елиминирането на

потенциални проблеми.

Интересна и иновативна техно-

логия, която би могла да бъде изпол-

звана за ефективно събиране и об-

работка на данни в нефтената и

газова индустрия, е разработена от

учени от Калифорнийския универси-

тет. Системата, наречена "Smart

dust", включва милиони сензори с го-

лемината на оризово зърно, базира-

ни на микроелектромеханични систе-

ми (MEMS). На теория те могат да

бъдат разпръснати по цялото зем-

но кълбо и да се превърнат в глобал-

на мрежа за събиране на информация

в реално време, която да комуники-

ра с мащабна база данни, достъпна

от всички платформи и рафинерии по

света.

Подобни технологии в по-малък

мащаб активно се разработват през

последните години, а много компании

вече ги използват на практика, за да

оптимизират операциите си. Пред-

вид огромните ползи от внедряване-

то на такива технологии, те се

отличават с висока разходна ефек-

тивност в дългосрочен план, въпре-

ки високата първоначална цена за

закупуване и инсталиране.

"Супер бактерии" се

борят с петролните

разливи

Освен инженери, специалисти по

роботика, геолози, статистици и

химици, в съвременната научноизс-

ледователска дейност в областта

на технологиите за добив на нефт и

газ се ангажират и все повече био-

лози. Причина за това е потенциалът

за прилагане на различни технологии,

използвани в пречиствателните

станции за отпадъчни води напри-

мер, в нефтената и газова индуст-

рия. Сред най-иновативните разра-

ботки в областта е процес за ели-

миниране на петролни разливи чрез

т.нар. супер бактерии. Досега за

тази цел се използваха специални

химикали, които разлагат нефта до

съставните му въглеводороди.

Като заместител на тази техно-

логия, която има своите значител-

ни недостатъци, учените генетич-

но са изменили два вида бактерии,

които могат да разлагат въглеводо-

родите до мастни киселини. Някои

от тези модифицирани бактерии

могат да запазят активността си

при много ниски температури, кое-

то означава, че технологията може

да бъде използвана дори в полярни-

те райони. Същността й се състои

в просто ускоряване на естествени

природни процеси, но ефектът от