Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  37 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 37 / 52 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 2/2015

37

газ, нефт, въглища

прилагането й би бил огромен. Засе-

га технологията е все още на фаза

лабораторна разработка и предстои

да бъдат решени много предизвика-

телства преди успешното й и масо-

во прилагане на практика.

Лазерно сондиране

Все по-активно се търсят нови

приложения на лазерните технологии,

които цялостно промениха науката и

индустрията. Лазерите притежават

значителен потенциал за оптимизи-

ране на разнородни операции, свърза-

ни с рязане, пробиване и сондиране.

Това насочва учените и инженерите

към разработка на лазерни техноло-

гии за сондаж на нефтени кладенци.

Ако такава технология в бъдеще

стане икономически жизнеспособна и

получи мащабна пазарна реализация,

това със сигурност ще промени неф-

тената и газовата индустрия зави-

наги, многократно увеличавайки

възможностите за добив.

Лазерното сондиране е изцяло нов

подход към тази иначе добре разви-

та операция. Технологията е базира-

на на трансфер на монохроматична,

кохерентна светлина по познатия

физичен принцип, по сноп оптични

влакна в лазера от върха му към

повърхността. Светлината е с из-

ключително висока насоченост, ко-

ято се постига чрез преминаването

й през серия от лещи.

Учените вярват, че иновативното

приложение на тази вече утвърдена

технология ще допринесе за пробива-

не на скалната маса в пъти по-бързо

от конвенционалните методи. Това

значително би разширило възможно-

стите за екстракция и би намалило

разходите за сондаж на кладенци.

Друго предимство на лазерната

технология е, че може ефективно да

пробива дори скали с много висока

твърдост, без износване на скъпи

сондажни машини и компоненти и без

продължителни прекъсвания на опе-

рациите за подмяна на сондажните

свредла. Допълнителна възможност

на лазерното сондиране е способно-

стта на лазера леко да разтопява

повърхността на стените на сон-

дажния кладенец така, че да бъде

елиминирана нуждата от монтаж на

стоманени обшивки отвътре. Лазер-

ните сондажни системи биха могли

да включват и различни типове сен-

зори и технологии за събиране на

информация (включително изображе-

ния в реално време), която по оптич-

ния сноп да бъде изпращана обрат-

но към процесора на системата.

Технологии за 3D

подповърхностни

изображения

С цел повишаване на качеството

на събираната информация и по-ви-

сока ефективност на проучвателни-

те дейности в нефтената и газова

индустрия, учени са разработили

иновативна система за подповърх-

ностен 3D мониторинг, която осигу-

рява висококачествени изображения

на базата на последните достиже-

ния в геоложките и геофизичните

образни технологии. В комбинация

със съвременните възможности на

компютърното моделиране, инова-

тивната система събира, обработ-

ва и анализира електромагнитни

данни, които превръща в 3D изобра-

жения с висока резолюция. Техноло-

гията позволява на операторите на

проучвателни програми и съоръжения

да проверяват дали в избраната

локация наистина са налице залежи

на въглеводороди, което значител-

но намалява разходите на индустри-

ята за напразно сондиране и спома-

га откриването и разработването

на нови добивни локации.

Сеизмични образни методи отдав-

на се използват за идентифициране

на геоложки структури, които инди-

кират наличието на залежи на въгле-

водороди. Тези методи обаче допус-

кат значителни грешки, тъй като

трудно различават вида на открита-

та субстанция. Съвременните гео-

физични технологии използват елек-

тромагнитни сигнали, които са ви-

сокочувствителни към разликите в

съпротивлението на въглеводороди-

те в сравнение с други вещества.

За да улеснят анализа на получе-

ната информация, учени от национал-

ната лаборатория Lawrence Berkeley

в САЩ са разработили система за

подповърхностна електромагнитна

картография, базирана на усъвършен-

ствани геофизични образни техноло-

гии и сложни компютърни алгорит-

ми. По този начин се допълва и пре-

цизира информацията, получавана

чрез конвенционални електромаг-

нитни проучвания в нефтения и га-

зов сектор. В основата на техноло-

гията е комплексен софтуер, който

отговаря за обработката на получе-

ните данни от двата типа системи

и превръщането й в детайлно 3D

изображение. Технологията вече се

използва в няколко големи нефтени

и газови компании по-света, а вне-

дряването й носи потенциални пол-

зи на стойност милиарди долари за

откриването и проучването на неф-

тени и газови находища.