Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  39 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 39 / 52 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 2/2015

39

ядрена енергетика

Какво е Вашето впечатление от

технологията AP1000

®

?

Централите AP1000

®

ще проме-

нят играта в областта на ядрена-

та енергетика заради своя ефекти-

вен дизайн по последен модел, нова-

торския подход при разработването

на системите за безопасност, раз-

ходно-ефективното изпълнение и по-

дългосрочното и устойчиво функци-

ониране. Този дизайн е решението на

бързо нарастващото търсене на

устойчива енергия, особено след

последните събития от Фукушима.

Бихте ли препоръчали този стаж и

на други студенти?

Да, защото той предлага пълно-

ценен опит в индустрията като

дипломиран инженер. Да бъдеш сред

топ специалисти, да прилагаш тео-

ретичните си знания на практика,

докато участваш в мащабни проек-

ти в реално време, генерира голяма

мотивация и те подготвя за бъдеща-

та ти работа.

Какво място заема ядрената енер-

гетика в бъдещото развитие на

България?

България разчита на ядрената

енергетика от доста време и показ-

ва интерес към разширяването на

индустрията. Това се дължи на функ-

циониращата "АЕЦ Козлодуй". Ето

защо смятам, че ядрената енергети-

ка ще играе все по-важна и активна

роля.

Гаврил Боровански:

Получих добра

възможност за нови

знания

Какво ви привлече в стажантска-

та програма на "Уестингхаус"?

Исках да съм стажант в "Уестин-

гхаус" заради репутацията на компа-

нията, нейните високи постижения

и иновативни инженерни решения.

Освен това винаги съм се интере-

сувал от ядрената промишленост и

работата в "Уестингхаус" дава пер-

фектната възможност да научиш по-

вече за индустрията. Също така се

интересувам от теория на управле-

нието и автоматизацията, а рабо-

тата в "Уестингхаус" позволява да

се учиш и да наблюдаваш как се про-

веждат мащабни проекти и какво

правят инженерите, занимаващи се

с проектиране на цифрови системи

за контрол и управление.

По какви задачи и проекти имахте

възможността да работите в рам-

ките на стажа си?

По време на стажа ми имах зада-

чата да разработя логиката зад

алармената система, използвайки

съществуваща база данни и също да

работя за създаване на нови шабло-

ни за функционалните инженери на

екипа с помощта на Microsoft Visio.

Ядрената енергетика беше ли Ви

позната материя преди да се

присъедините към "Уестингхаус"?

Имах основни познания в област-

та на ядрената енергетика и обща

представа за това как работи ядре-

на електроцентрала. По време на

стажа си в "Уестингхаус" научих по-

вече за безопасността на атомни-

те електроцентрали, основите на

ядрената физика и разликата между

различните видове АЕЦ.

Какво е Вашето впечатление от

технологията за централи

AP1000

®

?

Впечатленията ми от AP1000

®

са,

че това е нов подход към начина, по

който ядрените електроцентрали

могат да се изграждат, както и е

вариант за по-модерно и по-безопас-

но решение за съществуващи съоръ-

жения.

В каква посока виждате развитие-

то на ядрената енергетика в Бълга-

рия?

Вярвам, че ядрената енергетика

ще бъде неразделна част от бъдеще-

то на България, тъй като това би

позволило на страната да бъде енер-