Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

брой 2/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

Max Weishaupt представи нова моноблокова горелка WKmono 80 на

ISH 2015

Фирма Max Weishaupt GmbH представи своята нова моноблокова горелка

WKmono 80 по време на тазгодишното издание на изложението ISH във

Франкфурт, Германия. „WK mono 80 предлага широк спектър на мощност-

та, който досега се достигаше единствено от разделни горелки с външни

вентилатори. Чрез отпадането на външния вентилатор отпада и въздухо-

водът, което води до много по-лесен и бърз монтаж“, заявиха от компа-

нията.

При разработването на горелката е отделено специално внимание на

компактния дизайн. По този начин комбинираната горелка WKmono 80 с

мощност 17 MW е с компактна обща дължина от само 1630 mm. Освен

това се отличава със своята много добра аеродинамичност, енергоефек-

тивност и ниски нива на шум. Въпреки компактния си дизайн, всички ком-

поненти, като смесително устройство, въздушни клапи и горивен авто-

мат, са леснодостъпни. Смесителното устройство в стандартната си

дължина може да се приведе в позиция за сервиз вътре в корпуса на горел-

ката без да бъде демонтирано. Удобството на въвеждането в експлоата-

ция на WKmono 80 е осигурено от дигитално меню.

„Редом със смесителното устройство, много други компоненти произ-

хождат от вече доказаните WK горелки. Това е предимство за сервизни

специалисти и оператори на горелки при снабдяване и складиране на резер-

вни части, както и по време на обучение и сервиз“, коментираха произво-

дителите. Горивният автомат на Weishaupt гарантира оптимални стойно-

сти при изгаряне и лесна употреба. Интегрираният интерфейс позволява

трансфера на цялата необходима информация и команди към външни сис-

теми за мониторинг.

ABB представи нов софтуер за проектиране на инсталации ниско и

средно напрежение

ABB представи новия инженерен софтуерен пакет e-Design, предназначен

за проектиране на електрически системи ниско и средно напрежение. Пълни-

ят работен цикъл на e-Design обхваща всички необходими стъпки - от избор

на необходимата апаратура и аксесоари към нея, през оразмеряване и про-

ектиране на инсталацията и разпределителните уредби, до изготвяне на

оферта и спецификация на материалите. В зависимост от нуждите на

потребителя може да се използва пълният цикъл или само части от него.

“Софтуерният пакет e-Design максимално оптимизира времето за под-

готовка на проекти. Той има напълно нов интерфейс и високата функци-

оналност, която винаги е била характерна за софтуерните продукти на

ABB. За разлика от повечето подобни софтуерни пакети, e-Design под-

държа не само системи ниско напрежение, но и високофункционалните уредби

средно напрежение UniSec Pr“, обясниха от компанията. Специалистите

могат да изтеглят e-Design от сайта на ABB.

Мобилното продуктово шоу на Rittal посети Бизнес парк София

На 8 и 9 април т.г. демонстрационният камион на Rittal Германия посети

Бизнес парк София и представи всички продуктови групи, предлагани от

компанията в областта на индустрията и IT сектора. “Целта ни бе да

демонстрираме пред клиентите възможностите за доставка на цялостни

решения от един производител чрез интелигентен синтез на продукти в

областта на механиката, инженерингови решения, електроразпределение,

електрозахранване, климатизация, сигурност, мониторинг, отдалечено

управление и сервиз“, поясниха от Rittal.

Акцент в демонстрационния камион на компанията бяха комуникацион-

ните шкафове TS IT, разработени на базата на модулна концепция. Инте-

лигентната модулна система позволява надграждане на комуникационни

шкафове и аксесоари чрез максимално опростена за монтаж технология на

принципа Plug&Play, като по този начин гарантира много по-голяма ефек-

тивност и по-ниски разходи. По време на събитието фокус бе поставен и

върху новата Flex-Block основа от усилена пластмаса при TS IT раковете,

която е алтернатива на конвенционалните основи от листова стомана.

„Събитието премина при изключителен интерес от страна на присъства-

щите. Отчитаме като благоприятен фактор за успеха на тазгодишното

продуктово шоу и избора на местоположение“, допълниха представители-

те на фирмата.