Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  40 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 40 / 52 Next Page
Page Background

40

брой 2/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

гийно независима и самостоятелна,

като същевременно ще се осигури

източник на чиста и екологична

енергия.

Борис Кузманов:

Работех

едновременно върху

задачи от бизнес и

технически тип

Какво ви мотивира да потърсите

възможности за стаж в "Уестинг-

хаус"?

Запознат съм с дейността на

"Уестингхаус Електрик Къмпани" от

много години. Когато получих

възможността за стаж в "Уестинг-

хаус", осъзнах, че това е шансът,

който винаги съм чакал. За мен беше

много лесно да избера именно този

стаж и да видя как тази ядрена

технология е създадена и внедрена

в културата на компанията.

Какви задачи Ви бяха възложени по

време на стажа?

Работех едновременно върху зада-

чи от бизнес и технически тип. По-

специално, създадох таблица, обоб-

щаваща проектните данни на тех-

нологията AP1000

®

, а също така по-

могнах и със списък от инициативи

за бъдещите проекти, свързани с

AP1000

®

. Работех и върху техничес-

ки доклади, както и по някои от до-

говорите, по които "Уестингхаус" ра-

боти.

Как бихте описали опита си от

работата в централата на "Уес-

тингхаус"?

Това е първото ми посещение в

САЩи централата на "Уестингхаус".

Бих описал опита си като много

положителен и полезен най-вече за-

ради новите хора, които срещнах, а

също и заради новата информация и

новите знания, които придобих. Мис-

ля, че това е опит, който ще ми

помогне в бъдещите ми цели и зада-

чи.

Каква е ролята на ядрената енер-

гетика за бъдещето на страната?

Всъщност България е един от

европейските ядрени пионери, така

че ядрената технология е добре

разпространена в енергийния сектор

и мисля, че в бъдеще би било по същия

начин. Според мен бъдещето на яд-

рената енергетика в България е

светло и можем да развием някои от

по-важните проекти в сферата на

разработване на проекти, но също

така и в областта на извеждането

от експлоатация на ядрени съоръже-

ния и управлението на радиоактив-

ни отпадъци.

Свилен Стефанов:

Повечето ми

възложени задачи

включваха реални

казуси

От какво бе продиктувано решени-

ето Ви да станете стажант в

"Уестингхаус"?

Образованието ми не е пряко

свързано с ядрените технологии,

така че за мен това беше допълни-

телен опит, различен от този до

момента. Имам познания в сферата

на машинното конструиране, зато-

ва реших, че стажът ще ми е поле-

зен и много интересен. Преди да

дойда тук, знаех, че "Уестингхаус"

е най-големият проектант на ядре-

ни реактори в света, така че това

беше страхотна възможност.

Как бихте описали опита си от

стажа в централата на "Уестинг-

хаус"?

Участвах в проекти за нови яд-

рени електроцентрали – предимно

в разработването на графиците, уп-

равлението на проекта и събиране-

ядрена енергетика

то на информация. Една от задачи-

те ми беше да прегледам, структу-

рирам и преименувам информацията

така, че когато нещо конкретно

потрябва в бъдеще, да бъде откри-

то лесно и заедно с придружаваща-

та го документация.

Какви нови знания придобихте?

"Уестингхаус" изиска от нас да

преминем през редица обучения,

преди да ни включат в работата.

Обучавахме се две седмици. Всич-

ки са на различна тематика и по-

вечето включват реални казуси.

След това от компанията проверя-

ват какво си научил. За да завър-

шиш дадено обучение, преминаваш

тест, който трябва да издържиш,

за да покажеш че си усвоил инфор-

мацията и отговаряш на изисква-

нията.

Как според Вас ще се развие ядре-

ната енергетика в България?

Не мога да кажа с подробности

като моя колега Борис, но вярвам, че

завършилите студенти имат бляс-

каво бъдеще пред себе си. Като

машинен конструктор през после-

дните над 5 години съм работил по

проекти за топлоелектрически цен-

трали и по разработването на сис-

теми за намаляване на вредните

емисии, така че знам добре каква е

разликата между атомните елект-

роцентрали и топлоелектрическите

централи. Именно поради това бих

казал, че се надявам в бъдещето на

България да има развитие на ядрена-

та енергетика.