Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  41 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 41 / 52 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 2/2015

41

интервю

Уважаеми г-н Деянов, представете

Пауловния.БГ

. Към

кои сектори е насочена дейността ви и какви услуги

извършвате?

"

Пауловния.БГ"

ЕООД е българска компания с многого-

дишен опит при изграждане на насаждения за промиш-

лен добив на дървесина и биомаса от Paulownia spp. - най-

бързорастящия дървесен вид. През 2008 г. доставихме

и засадихме първите 5000 броя Paulownia tomentosa като

базов материал в лицензиран горски разсадник. През 2010

г. реализирахме и първите терени с иновативния хиб-

рид Paulownia shan tong (paulownia shanxi) в България и

Европа.

Фирмата произвежда и предлага посадъчен матери-

ал, произведен от елитни растения от хибрида. Предла-

гаме сервизни услуги по цялостно проектиране и изграж-

дане на плантации за промишлен добив на дървесина и

биомаса, текущ мониторинг и консултинг. Компанията

може да изготви и съгласува план за залесяване, бизнес

план и икономическа обосновка. Периодично организира-

ме посещения в демонстрационните терени в почти

всички региони от страната. Има възможност и за

организиране на обучение за придобиване на умения за

целево отглеждане за добив на промишлена дървесина

или биомаса.

Какви са спецификите на растението пауловния и за

какви цели се използва суровината? Кои са особености-

те при отглеждането й и какви технологии прилагате?

Дървото Paulownia е най-бързорастящият дървесен

вид в света. Друго изключително важно свойство е

способността да регенерира след отсичането си. Дърве-

тата могат да бъдат отглеждани както за биомаса,

така и за изключително качествен дървен материал.

В зависимост от целта на насаждението и вида на

планирания за добив материал, плантациите се изграж-

дат по различен метод. Когато дръвчетата се използ-

ват за биомаса, насажденията са с по-голяма гъстота,

като при прилагане на съответната технология могат

да бъдат получени около 4-6 тона биомаса средно го-

дишно. Отглеждането до голяма степен не се влияе от

климатичните особености и вредители. "

Пауловния.БГ

"

ЕООД притежава необходимото ноу-хау и технологич-

ни възможности за изграждането на качествени план-

тации от пауловния.

Какви възможности за финансиране в тази област

предлага Програмата за развитие на селските райони

2014-2020? Разкажете за някои от най-значимите реали-

зирани и планирани от Вашата фирма проекти.

В предходния програмен период до 2013 г. имаше дву-

кратно прием на проекти за изграждане на плантации

за добив на биомаса. Някои от утвърдените проекти

вече са реализирани. За настоящия програмен период

Предлагаме проектиране и

изграждане на плантации за

промишлен добив на биомаса

инж. Йосиф Деянов, управител на

Пауловния.БГ,

пред сп. Енерджи ревю

също е предвидена такава

възможност. Наскоро беше

публикувана и съответна-

та наредба в тази връзка,

регламентираща съответ-

ните изисквания и възмож-

ности.

"Пауловния.БГ"

ЕООД има

множество изградени план-

тации на клиенти в цялата

страна. От две години фир-

мата работи предимно в

Румъния по съвместни проекти с немски и австрийски

фирми, където изграждаме промишлени плантации за

добив на качествена дървесина. През тази година започ-

нахме изграждането и на тестова плантация от 30 дка

в Мароко.