Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  42 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 42 / 52 Next Page
Page Background

42

брой 2/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

иомасата е важен енергиен из-

точник в рамките на глобалната

стратегия за независимост от фо-

силните горива, насърчаване изпол-

зването на възобновяеми енергийни

източници, повишаване на енергий-

ната ефективност в бита и инду-

стрията и постигане на нисковъгле-

родна икономика. На практика, всич-

ки растения и органични отпадъци

биха могли да бъдат използвани за

производството на топлина, елект-

ричество или енергийни продукти.

Със значителен потенциал за произ-

водството на енергия се отличават

сухите горски и селскостопански

отпадъци, които са с ниска влаж-

ност, висока достъпност и могат да

бъдат ефективно оползотворявани

за производството на енергия не

само във фермите, селските и гор-

ските райони, но и в домакинства-

та и индустрията.

За производството на енергия от

биомаса се използват различни тех-

нологии и съоръжения, които вари-

рат в зависимост от изходната

суровина, целта и приложението.

Преди проектирането и реализира-

нето на съответния проект за про-

изводство на енергия от сухи горс-

ки и селскостопански отпадъци е

Производство

на енергия от сухи

горски и

селскостопански

отпадъци

необходимо детайлно проучване на

локалните ресурси, тяхното количе-

ство и достъпност, както и енергий-

ните им характеристики. Важно е да

се отчетат съдържанието на влага

(включително потенциалните му

стойности според условията на

съхранение), добивът, сезонността,

близостта на терена до площадка-

та за генерация, както и всички други

съществени фактори, които биха

повлияли достъпността на ресурса

в бъдеще, качеството на продукта

и др.

Селскостопанската

биомаса като енергиен

източник

Селскостопанската дейност е

съпроводена с образуването на го-

леми количества остатъци от био-

маса. Повечето растителни ос-

татъци (стъбла, листа, слама и др.)

се оставят на полето, за да се под-

помогне предотвратяването на по-

чвената ерозия и да се върнат хра-

нителните вещества обратно в

почвата при разграждането им. Ня-

кои от тези остатъци обаче прите-

жават добри енергийни характери-

стики и висок потенциал за произ-

водството на енергия. Такова рас-

тение е царевицата, от която за

производство на енергия широко се

използват стъблата, царевичната

скорбяла и царевичното масло. Раз-

пространени биогорива са и соево-

то олио, соята, пшеничната скорбя-

ла и други растителни мазнини.

Съществуват и се култивират и

специални сортове растения, пред-

назначени за употреба главно като

енергийни източници - растителни

енергийни култури. Обикновено те са

многогодишни и могат да бъдат

отглеждани в големи количества,

подобно на ядливите култури. Сред

тях са “слонската трева“, бамбукът,

сладкото сорго, власатката и др. Те

изискват по-малко дейности по от-

глеждането в сравнение с едного-

дишните растения и са по-рентабил-

ни и устойчиви за производство.

Тревистите видове също нами-

рат място сред културите с високи

енергийни характеристики, предназ-

начени за производството на енер-

гийни продукти, например жълтата

тръстикова трева и стрелковидна-

та трева. От тях се получават

високи добиви, които могат да бъдат

събирани в продължение на няколко

години преди подновяване на тере-

на.

Зърнен фураж

Зърненият фураж е един от най-

значимите източници на биоенергия

екология

Б