Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  44 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 44 / 52 Next Page
Page Background

44

брой 2/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

Разнообразието от технологични

възможности варира от малки бито-

ви отоплителни инсталации на сел-

скостопанска или горска биомаса до

мащабни индустриални комбинирани

генератори за топлина и електриче-

ство. Технологиите и съоръженията

за производство на биоенергия от

сухи горски и селскостопански от-

падъци могат да бъдат пригодени в

зависимост от приложението – за

битови, търговски или промишлени

цели. Оползотворяването на енер-

гийния потенциал на биомасата

може да се постигне чрез прости

компактни системи за изгаряне на

сухи биоотпадъци до промишлени

инсталации с голям капацитет и

мощност, способни да покриват

енергийните потребности на цели

производствени или преработващи

предприятия.

Горските и селскостопански от-

падъци могат да бъдат превърнати

в енергия чрез директно изгаряне,

изгаряне след смесване с други го-

рива или чрез междинни процеси

като газификация. Произведената

енергия може да бъде под формата

на електричество, топлина или ком-

бинация от двете (когенерация).

Основно предимство при внедрява-

нето на когенерационни инсталации

за селскостопански, горски и

дървесни отпадъци е значително по-

високата ефективност на оползот-

воряването. Производството само

на електрическа енергия от така-

ва суровина обикновено е с ефектив-

ност 30%, но с реализирането на

технология за когенерация ефектив-

ността на процеса може да нарас-

не до 85%.

Биохимични процеси, като анае-

робно разграждане например, също

се използват за производство на

енергия от селскостопански и горс-

ки отпадъци под формата на биогаз,

който може да бъде превърнат в

електричество или топлина чрез

газов двигател. От тези отпадъци

може да се добиват и течни горива

като целулозен етанол, който се

използва като заместител на пет-

ролните горива.

Превръщане на сухи

селскостопански и

горски отпадъци в

енергия

Когато сухите горски, дървесни

или селскостопански отпадъци се

изгарят, те отделят енергия глав-

но под формата на топлина.

Съдържаният в биомасата въглерод

реагира с кислорода от въздуха и

образува въглероден диоксид. При

пълно изгаряне произведеното коли-

чество въглероден диоксид е прибли-

зително равно на абсорбираното от

растението количество по време на

жизнения му цикъл, което прави тоз

тип отпадъци въглеродно неутрал-

ни при оползотворяване под форма-

та на биомаса.

Производството на енергия от

селскостопанска и горска биомаса

редуцира количеството парникови

газове, емитирани в атмосферата,

по няколко различни начина. Първо,

генерацията на електричество и

топлина от биомаса намалява зави-

симостта на бита и индустрията

от изкопаемите горива. Второ, ре-

дуцират се количествата метан,

изпускани от сметищата. Не на

последно място – инсталациите за

производство на енергия от отпадъ-

ци са високоефективни и оползотво-

ряват неизползван досега енергиен

ресурс вместо конвенционалните

суровини.

Методи и приложения

Произвежданата от инсталации-

те за сухи горски и селскостопанс-

ки отпадъци топлина чрез директно

изгаряне или смесване с други гори-

ва може да бъде използвана за ото-

пление на сгради, изсушаване на

разнообразни продукти, различни

операции в млекопреработвателна-

та промишленост и редица други

индустриални процеси. Тази топли-

на може да бъде използвана и за

производството на пара и генерира-

не на електричество.

Биомасата от селскостопански и

горски отпадъци може да бъде

превърната в течни или газообраз-

ни горива за производство на елек-

тричество и за целите на транспор-

тния сектор. Типичен продукт от

преработката на биомаса е ета-

нолът, който обикновено се произ-

вежда посредством ферментация и

дестилация. Процесът по превръща-

не на биомасата в газ включва на-

гряване под налягане в безкислород-

на среда. Специални биореактори се

използват за преработката на тор

за производството на газ, който

може да бъде превърнат в топлина,

пара или електричество.

Нови технологии за

оползотворяване на

селскостопанска и

горска биомаса

Постоянно се разработват нови

и по-ефективни технологии за про-

изводството на биогаз от селскос-

топански и горски отпадъци. Сред

тях е директното изгаряне на суро-

вината в газова турбина, която зад-

вижва генератор и произвежда елек-

тричество. Този процес е два пъти

по-ефективен от конвенционалното

изгаряне на биомаса за производство

на енергия от пара.

Инженерите в областта разра-

ботват и малки високоскоростни

генератори на биогаз. Тези своеоб-

разни микротурбини имат само 3

подвижни части и генерират около

30 kW – мощност, достатъчна да

захрани една средномащабна ферма.

Термичната газификация на биома-

сата от селскостопански и горски

отпадъци се налага като икономи-

чески по-изгодна алтернатива на

ферментацията.

Произведеният от преработката

на биомаса биогаз може да бъде

превърнат във водород или метанол,

от който след това по химичен път

може да бъде произведена електри-

ческа енергия във високоефективни

горивни клетки. Горивните клетки

могат да бъдат големи системи,

захранващи цяла ферма или компак-

тни решения, използвани за захран-

ването на автомобили или селскос-

топанска техника.

екология