Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  45 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 45 / 52 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 2/2015

45

платена публикация

През март 2015 г. датската компания

производител на горивни инсталации за би-

огорива и отпадъци Weiss A/S взе участие

в изложението Save the Planet в София.

"Портфолиото внедрени съоръжения

на Weiss в България вече включва чети-

ри котелни инсталации с единична мощ-

ност на парните котли в диапазона 8-

12MW. Всички инсталации са за изгаря-

не на биомаса от слама и дървени стър-

готини. И четирите реализирани проек-

та са за индустриални клиенти, които

имаха желание да заменят скъпия газ с

по-изгодно гориво, което да им осигури

независимост от постоянно променящи-

те се цени на газовия пазар. Предстои

да доставим за българския пазар още три

котелни инсталации през пролетта и ля-

тото на тази година", заяви Бо Йохансен,

мениджър продажби Експорт на Weiss,

който представляваше компанията по

време на изложението.

Акцент в представянето на Weiss на

специализираната изложба за управление

на отпадъците беше новата продукто-

ва гама, която компанията лансира на

българския пазар и на Балканите. Тя

включва когенерационна инсталация за

производство на енергия от отпадъци,

включително домакински и индустриал-

ни отпадъци, както и RDF гориво, пред-

назначена за по-маломащабни приложе-

ния. "Основна цел на новата ни продук-

това линия е осигуряване на децентра-

Weiss предлага нова гама когенерационни

инсталации за производство на енергия

от отпадъци

лизирани решения за производство на

електричество и топлинна енергия за

малки общини, които същевременно раз-

решават и проблема с отпадъците", ко-

ментират от Weiss.

"Поради нарастващите притеснения

относно климатичните промени и енер-

гийната зависимост Европейският съюз

насърчава развитието на нискоенергий-

на икономика, в която потреблението на

енергия е сигурно, безопасно и конкурен-

тно, с фокус върху устойчивото и локал-

но производство. В началото проблеми-

те, свързани с депонирането на отпадъ-

ци, се адресираха само в държави като

Япония, Дания или Швейцария, където

пространствата за депониране са сил-

но ограничени. Действащите норми в об-

ластта на опазването на околната сре-

да обаче задължават всички държави

членки на ЕС да предприемат целенасо-

чени мерки за намаляване на количест-

вата депонирани отпадъци чрез въвеж-

дането на високотехнологични процеси

за изгаряне. Замяната на фосилните го-

рива с биогорива от отпадъци е водеща

цел за европейските страни, тъй като

позволява и значително намаляване на ко-

личествата въглероден диоксид, емити-

ран в атмосферата", допълват от ком-

панията.

Референтните проекти на Weiss

включватмножество реализирани инста-

лации за производството на енергия от

отпадъци из цяла Европа. Сред тях е ви-

сокоефективно съоръжение за изгаряне

на индустриални отпадъци (с влажност

до 50%) в Норвегия, което произвежда па-

ра за технологичните нужди на няколко

компании в региона. Инсталацията изга-

ря близо 10 хил. тона отпадъци годишно,

като произвежда над 6 тона пара на час.

"От влизането си в експлоатация през

2005 г. насам съоръжението функциони-

ра безпроблемно и непрекъснато, с мощ-

ност от над 30 GW/h годишно", твърдят

експертите на Weiss.

"Weiss разработва устойчиви техно-

логии за бъдещето, които ще осигурят

по-чиста околна среда в Европа. Заинте-

ресованите клиенти могат да се свър-

жат със специалистите ни по продажби,

за да заявят посещение на някоя от вече

функциониращите инсталации, внедрени

от Weiss A/S, и да се уверят в това са-

ми", добавят от компанията.

Бо Йохансен

Мениджър продажби Експорт на Weiss

Тел.: +45 20 87 28 39

Е-mail:

bojoha@weiss2energy.eu

Weiss A/S

Norgesvej 1

DK-9560 Hadsund

www.weiss2energy.eu