Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  46 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 46 / 52 Next Page
Page Background

46

брой 2/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

иновации

За да произвеждат повече енер-

гия, конструкциите на вятърните

турбини стават все по-високи,

тежки и скъпи. Един конвенционален

наземен ветрогенератор обикнове-

но изисква повече от 100 тона ма-

териали, включително стомана,

фибростъкло и бетон, като генери-

ра около един гигават мощност. Ог-

ромните вятърни турбини са скъпи

и сложни за проектиране и изпълне-

ние и е рентабилно да бъдат изграж-

дани само в области, в които ско-

ростта на вятъра е от порядъка на

5-8 м/с (20-28 км/ч). За съжаление,

по-малко от 15% от сушата в све-

товен мащаб покрива тези изисква-

ния, което означава, че съществу-

ващите технологии не са приложи-

ми навсякъде.

Производителят на ветроенер-

гийни технологии Makani, собстве-

ност на Google, създаде иноватив-

на летяща вятърна турбина, подоб-

на на хвърчило, която е базирана на

същите аеродинамични принципи

като конвенционалните вятърни

турбини. В конструкцията й обаче

тоновете стомана са заменени с

леки електронни компоненти, висо-

котехнологични материали и инте-

лигентен софтуер. Прикрепени към

наземна установка със здрави гъвка-

ви въжета, ветронергийните

„хвърчила“ могат да достигнат

височина до 350 м, като в конструк-

цията им са елиминирани 90% от

използваните при конвенционални-

те вятърни турбини материали,

което води до много по-ниски раз-

ходи за производство, притежание

и експлоатация.

Тъй като „хвърчилата“ са много

по-аеродинамични и могат да дос-

тигнат зони с по-високи скорости

на вятъра, те са в състояние да про-

изведат до 50% повече енергия от

стандартните решения. В допълне-

ние, наземната им конструкция за-

ема много по-малко пространство.

Иновативната ветроенергийна

система на Makani се състои от 4

елемента: хвърчило, свързващ кабел,

наземна установка и компютърна

система. Хвърчилото замества

върховете на роторните перки на

вятърните турбини, които отгова-

рят за производството на най-го-

ляма част от енергията. То се из-

дига от наземната станция посред-

ством ротори, които функционират

подобно на перки на хеликоптер. Във

въздуха хвърчилото генерира енер-

гия чрез летателно движение по

кръгова траектория в зони с посто-

янна висока скорост на вятъра. Дви-

жението на въздуха около ротори-

те, монтирани на хвърчилото, ги

кара да се въртят и да задвижват

генератор, който произвежда енер-

гия. Въжето, свързващо хвърчилото

с наземната установка, всъщност

е проводник, по който електриче-

ството се транспортира до назем-

ната система и после към мрежа-

та. Наземната установка служи за

опорна конструкция на хвърчилото,

когато не е във въздуха.

Летящите турбини са все още в

тестов период, но екипът на Makani

смята, че резултатите са обнадеж-

даващи. Това е поредният проект на

Google в областта на системите за

оползотворяване на възобновяема

енергия.

Летящи вятърни

турбини произвеждат

50% повече енергия от

стандартните решения