Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

брой 2/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

БАВ стана партньор на ИКЕМ

Българската асоциация по водите стана партньор на Индустриален

клъстер Електромобили. Меморандумът, подписан на 1 април т. г., пред-

вижда сътрудничество в сферата на електрическата мобилност и изпол-

зването на енергия от преработката на отпадъчни води.

Двете организации ще осъществяват инициативи, свързани с развити-

ето на сферата на "зелената" икономика в България, обмен на ценна инфор-

мация за развитието на тази сфера, обсъждането и проучването на възмож-

ностите за развиване на национални, регионални и международни парт-

ньорства в различни области на обществения живот, публичните полити-

ки, икономиката и търговията.

Форум за вятърна и соларна енергетика през юни в Истанбул

Форум за вятърна и соларна енергетика ще се проведе на 16 юни т. г.

в Истанбул. В шестото издание на Turkey Wind & Solar Forum представи-

тели на ВЕИ компании и експерти ще представят своите анализи и пози-

ции за развитието на пазара в страната и региона.

Предвидените в програмата теми включват: правителствени планове и

бъдещи стратегии за привличане на преки чуждестранни инвестиции във

ВЕИ сектора; устойчиво финансиране; законодателни промени; локално

производство и държавно подпомагане; децентрализираното PV производ-

ство; особености на законодателството, свързано с преференциалните

изкупни цени; застраховане и управление на риска; добри практики.

Форумът е насочен към представители на енергийни и ютилити компа-

нии, банки, инвеститори, фирми за управление на риска, доставчиците на

оборудване, юридически и индустриални консултанти, регулатори и дист-

рибутори.

Delta Electronics представи модулна система за съхранение на енергия

В рамките на участието си на изложението Hannover Messe 2015 Delta

Electronics представи системи за интелигентно управление и съхранение

на електроенергия, енергийно ефективни инфраструктурни решения за

центрове за данни и много други иновации, съобщиха от фирма Мехатро-

никс, представител на компанията у нас.

Сред акцентите на щанда на Delta Electronics бе иновативната модулна

система Battery Energy Storage System (BESS), предназначена за съхранение

на електроенергия от ВЕИ централи. BESS бе демонстрирана и като ин-

тегрирано решение в комплект със зарядни станции за електромобили и

със системи за управление на улично осветление.

По време на Hannover Messe компанията представи и новата серия

трифазни високомощни непрекъсваеми токозахранващи устройства 500 kVA

Ultron DPS, които достигат 96% КПД при променливотоково преобразуване.

Новите UPS-и са подходящи за приложения с високи изисквания по отноше-

ние на надеждността като телекомуникации, индустриално производство

и центрове за данни.

ЧЕЗ България с награда за отговорен бизнес

ЧЕЗ България бе отличена с първа награда в категория "Инвеститор в

човешкия капитал и условията на труд" в 12-ото издание на Годишните

награди за отговорен бизнес 2014 на Българския форум на бизнес лидерите

(БФБЛ). Компанията спечели наградата за проекта си "Хората на ЧЕЗ са в

сърцето на бизнеса". Тя бе връчена на регионалния мениджър на ЧЕЗ за

България Петър Докладал от зам. министъра на труда и социалната поли-

тика Гълъб Донев на официална церемония, състояла се в края на февруари.

"Това е важна награда и признание, че инвестицията в човешкия капитал

си заслужава и се възвръща. Хората са не само актив. Те са двигателят,

чрез който компанията постига стратегическите си цели. Наградата е

доказателство, че ЧЕЗ е социално отговорна компания, която инвестира

в здраве, спорт, обучение, професионално и кариерно развитие на своите

служители, провежда дарителски кампании и развива доброволчески про-

грами, осигурява достойно заплащане на труда и диалог със социалните

партньори", заяви г-н Докладал по време на церемонията.

Тази година в конкурса участваха 77 проекта на 55 компании.