Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

брой 3/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

интервю

Уважаеми г-н Найденов, какво представляват бе-

лите сертификати за енергийни спестявания?

Белите сертификати са ценни книжа, които удосто-

веряват постигнати енергийни спестявания. Издават

се от независим орган. Могат да бъдат регистрирани

и търгувани. Принадлежат първоначално на лицето,

което е изпълнило съответните мерки за енергийни

спестявания.

Финансовият механизъм, наречен „Търгуеми бели сер-

тификати“ (ТБС), е признат на световно ниво като един

от най-ефективните пазарни механизми за насърчаване

на енергийната ефективност. Разработването на под-

ходящ за нашите условия механизъм е сърцевината на

проекта „Повишаване на институционалния капацитет

на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с

цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в

областта на енергийната ефективност“. Този проект се

изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програ-

ма „Развитие на конкурентоспособността на българс-

ката икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европей-

ския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие

и от националния бюджет на Република България. Плани-

рано е проектът да приключи до края на месец юни.

Какъв е механизмът на търговия с бели сертифи-

кати и към кого е насочен този финансов инст-

румент?

В съответствие с европейското законодателство

енергийната услуга, която до сега означаваше достав-

Белите сертификати

са широкоспектърен

инструмент за насърчаване

на енергийната ефективност

Красимир Найденов,

директор на Главна дирекция

"Координация и управление на

енергийната ефективност и

възобновяеми източници на

енергия“, Агенция за устойчиво

енергийно развитие,

пред сп. Енерджи ревю

ка на енергия, трябва да бъде придружена с технология

за ефективното й използване. Освен да продават енер-

гия, търговците на енергия трябва да изпълняват и мерки

за нейното спестяване при крайните клиенти. Това е

формулирано в директива 2012/27/ЕС и в ЗЕЕ. В периода

2014-2020 всяка страна членка на ЕС трябва да постиг-

не енергийни спестявания в размер не по-малко от 1,5%

от годишните продажби на енергия. В ЗЕЕ е предвидено

това задължение да бъде изпълнявано от едрите търгов-

ци. Описани са и начините на изпълнение и доказване.

Въвеждане на механизма ТБС ще улесни държавата и

търговците с енергия в изпълнението на определени цели

за енергийни спестявания. Той ще създаде предпостав-

ки общото спестяване на енергия да се постига с

възможно най-малко разходи за обществото. Изпълне-

ние на индивидуалните цели за енергийни спестявания

ще бъде доказвано чрез придобитите от съответните

задължени лица бели сертификати.

Три са основните групи, които ще могат пряко да

участват в търговията с бели сертификати: търгов-

ците с енергия, които са задължени с изпълнението на

индивидуални цели за енергийни спестявания; фирмите,

които изпълняват енергийни услуги; собственици на

обекти, в които се изпълняват енергийни услуги.