Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

брой 3/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

бизнес

тандартът за доброволни

въглеродни кредити (Voluntary Carbon

Standard, сега Verified Carbon Standard

- VCS)се използва като базово ръко-

водство при търговията с въглерод-

ни кредити с цел осъществяване на

процеса въглероден офсет (carbon

offset). Въглеродният офсет е един

от начините за намаляване на въгле-

родния отпечатък на индустриите

и бизнеса, при който се постига

компенсиране на въздействието

върху околната среда чрез осъще-

ствяване на алтернативни проекти,

в които се използват възобновяеми

енергийни източници, залесяване и

др. Базиран на Механизма за чисто

развитие от Протокола от Киото,

VCS стандартът задава критерии за

валидиране, измерване и мониторинг

на параметрите на проекти за въгле-

роден офсет. Той е доброволен, за-

щото спазването му не е задължи-

телно за организациите, но може да

им донесе множество ползи в еколо-

гичен и икономически план. Стан-

дартът е публикуван за първи път за

обществено обсъждане през 2006 г.

Принципи и обхват на

стандарта

Съвременните технологии за пре-

цизно измерване на количеството

парникови газове, изпускани в атмос-

ферата, дават възможност да се

поощряват широка гама от дейнос-

ти, които могат да намалят глобал-

ните вредни емисии. Ако едно про-

мишлено предприятие внедри устой-

чива програма или технология за

намаляване на въглеродните емисии

или интегрира проект за възобновя-

ема енергия в производството си, то

може да печели въглеродни кредити.

След като такъв проект е иниции-

ран, собствениците на предприяти-

ето получават по един въглероден

кредит (Verified Carbon Unit - VCU) за

всеки тон CO2 еквивалент парнико-

ви газове (ПГ), който са спестили.

Кредитите могат да бъдат търгу-

вани на отворен пазар, а приходите

от продажбата им осигуряват фи-

нансиране за множество екологични

иновации.

Съгласно стандарта за добровол-

ни въглеродни кредити, такива се

издават за намаляване на емисии от

следните 6 вида парникови газове

(обхванати от Протокола от Кио-

то): въглероден диоксид (CO2), ме-

тан (CH4), азотен оксид (N2O), хид-

рофлуоровъглероди (HFC), перфлуор-

въглероди (PFC) и серен хексафлуо-

рид (SF6).

Търговия с въглеродни

кредити

Купуването на въглеродни креди-

ти позволява на екологично отговор-

ните компании сами да определят

момента, времетраенето и размера

на инвестициите в проекти за нама-

ляване на въглеродния отпечатък. В

много случаи компаниите купуват

кредити, за да допълнят собствени-

те си усилия за намаляване на вред-

ните емисии, например чрез подобря-

ване на ефективността на съоръже-

нията. През последните години тази

гъвкавост на доброволната търго-

вия с въглеродни кредити насочва все

повече средства към екологично

чистите и иновативни бизнеси и

технологии. Така мащабните све-

товни производства, почти изцяло

зависими от фосилни горива, малко

по малко се адаптират към нисковъ-

глеродната икономика на бъдещето.

Същност на стандарта

VCS

Стандартът за доброволни въгле-

родни кредити на практика е програ-

ма за намаляване на емисиите на

парникови газове, която се самооп-

ределя като „цялостна система за

гарантиране на качеството, изпол-

звана за отчитане и управление на

намаленията на емисиите на парни-

кови газове и въглеродните креди-

ти“. Програмата касае проекти за

въглероден офсет в областта на

доброволната търговия с въглерод-

ни кредити и е създадена от асоци-

ацията Verified Carbon Standard

Association (VCSA).

За да приложи изискванията по

програмата, стандартът за добро-

волна търговия с квоти за въглерод-

ни емисии използва като мерна еди-

ница въглеродния кредит, който

отговаря на един тон спестен въгле-

роден диоксид при изпълнението на

даден екологичен проект. Всички

въглеродни кредити, произведени по

стандарта, трябва да представля-

ват парникови емисии, които са:

реално измерени след изпускането

им, измерими в количествено отно-

шение спрямо базова линия, резултат

от изключително инициирани за цел-

та проекти. Стандартът изисква

емисиите да се намаляват в дългос-

Стандарт

за доброволни

въглеродни кредити

С