Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 52 Next Page
Page Background

16

брой 3/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

електроенергетика

UPS системите PowerValue 31/11

T и Cyberex PowerBuilt от ABB

осигуряват надеждна защита на

критичните товари

ABB предлага широка гама от UPS системи и техно-

логии за кондициониране на напрежението за всякакви

приложения – компютърни зали, големи центрове за данни

и индустриални съоръжения с различни захранващи на-

прежения. Сред най-новите предложения в гамата са

сериите PowerValue 31/11 T и Cyberex PowerBuilt.

PowerValue 31/11 T е от т. нар. online непрекъсваеми

токозахранвания с двойно преобразуване и гарантира до

20 kVA надеждна мощност за критични еднофазни при-

ложения. Онлайн топологията за двойно преобразуване

гарантира доставката на мощност към товара дори при

наличието на сериозни смущения в захранването.

Новите модели UPS-и PowerValue 31/11 T от ABB

включват всички необходими функции за осигуряване на

надеждно захранване, ниски експлоатационни разходи,

дълъг жизнен цикъл на системата за съхранение на

енергия, лесна поддръжка и висока гъвкавост за ползва-

теля.

Те са достъпни във версии с вертикален корпус и са

базирани на независима от преобразуването, напреже-

нието и честотата VFI технология, която ги защитава

от сривове в основното захранване. Серията обхваща

модели от 10 до 20 kVA, като до 4 UPS модула могат да

бъдат конфигурирани паралелно, за да се повиши мощ-

ностният капацитет и да се осигури по-голям енергиен

резерв.

Устройствата могат да бъдат доставени с еднофаз-

ни или трифазни входове за оптимална гъвкавост в

Решения за резервно

захранване

за индустриални

системи

Сп. Енерджи ревю представя някои от най-актуалните и интересни решения за резервно захран-

ване за индустриални системи, които понастоящем се предлагат на българския пазар. В матери-

ала може да прочетете коментари на фирми специалисти в бранша, подредени в азбучен ред, които

разказват за предлаганите от тях продукти и технологии.

полеви условия.PowerValue 31/11 T UPSможе да има един

или два входа, позволявайки на потребителя да управля-

ва два независими един от друг енергоизточника. Ин-

тегрираният ръчен байпасен прекъсвач улеснява под-

дръжката и намалява нуждата от външни разпредели-

телни уредби. UPS устройството може да работи и като

честотен преобразувател (50 Hz от/до 60 Hz). Това

компактно решение осигурява допълнителни възможно-

сти за автономно захранване посредством вградени

батерии или допълнителни външни батерийни шкафове.

С вградените батерии UPS-ът може да осигури резер-

вно захранване от 5 до 16 минути. В допълнение,

PowerValue 31/11 T е лесен за инсталация и заема малко

пространство, като генерира стабилно променливото-

ково напрежение с прецизно регулиране на изходното

напрежение. Моделите от серията заместват досегаш-

ната PowerValue UPS серия от 7,5 до 20 kVA.

Cyberex PowerBuilt е “online“ непрекъсваема токозах-

ранваща система с двойно преобразуване за индуст-

риални приложения, проектирана да отговори на нара-

стващите потребности от непрекъснато захранване

в нефтохимията, преработката на газ и петролни про-

дукти, енергетиката, както и на все по-строгите ре-

гулаторни изисквания към безопасността в индустри-

алните съоръжения. Системите PowerBuilt Series UPS

са в съответствие със стандартите UL 1778 и IEC

62040-3 и позволяват скалиране спрямо променящите

се изисквания към електроапаратурата в съвременни-

те индустрии.

В серията е интегрирано новоразработено фирмено

решение за логически контрол, което допълнително

гарантира непрекъсваемата работа на устройствата.

Те разполагат с интуитивен цветен сензорен екран и

лесен за използване интерфейс, както и с опции за свърза-

ност съгласно най-новите комуникационни стандарти