Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  23 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 52 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 3/2015

23

енергийна ефективност

Помпите Grundfos Magna3 и UPS2

от Адара Инженеринг са

високоефективни решения за

отопление и охлаждане

Висока производителност, съчетана с по-ниска кон-

сумация на енергия и минимизирани разходи – това са

част от отличителните характеристики на серията

циркулационни помпи Magna3 на производителя Grundfos.

Magna3 обхваща пълна гама интелигентни, високоефек-

тивни циркулационни помпи за отопление, охлаждане,

геотермални термопомпени системи и битова гореща

вода, които напълно покриват влезлите в сила от нача-

лото на 2015 г. изисквания за енергийна ефективност

на Европейската директива за екодизайн на енергоем-

ки продукти – EuP.

Magna3 се отличават с индекс за енергийна ефектив-

ност EEI = 0,17 и би могло да се постигне намаляване на

консумацията на енергия с до 75% в сравнение с една

стандартна циркулационна помпа. Сред основните пре-

димства на серията е функцията Autoadapt, която кон-

тролира автоматично настройките според системни-

те изисквания и нужди, чрез създаване на оптималната

крива с пропорционално налягане. Резултатът е комфорт

и ниска консумация на енергия. В допълнение, новата

функция Flowlimit и режимът за управление Flowadapt по-

зволяват помпата непрекъснато да следи дебита, за да

не бъде надвишена максималната му стойност. Така се

премахва необходимостта от използването на баланс-

вентил при помпата и се подобрява общата енергийна

ефективност на системата.

Енергийна

ефективност

на ОВК системи

Пазарът на съвременни решения за отопление, вентилация и климатизация за бита и индустри-

ята динамично се изменя с постоянното нарастване на изискванията за енергийна ефективност.

В настоящия брой на сп. Енерджи ревю си поставихме за цел да ви запознаем със спецификите и

предимствата на най-новите технологии в областта. За целта поканихме водещи производители

и доставчици на ОВК оборудване на българския пазар да представят актуалните си решения за

енергийна ефективност в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията. Комента-

рите им следват в азбучен ред.