Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  32 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 52 Next Page
Page Background

32

брой 3/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ВЕИ енергетика

зложението Intersolar Europe

се провежда всяка година на тери-

торията на Мюнхенския панаир. Това

е водещият изложбен форум за солар-

ната индустрия и свързаните с нея

браншове. През 2014 г. в събитието

взеха участие общо 1082 компании

и 42 380 посетители от цял свят.

Изложението поставя фокус върху

фотоволтаиката, PV технологиите

за производство на електричество,

системите за съхранение на енергия,

отоплението с възобновяеми източ-

ници и др. От основаването си до

днес Intersolar Europe се е превърнал

в най-важната индустриална плат-

форма за производители, доставчи-

ци на продукти, системи и услуги,

дистрибутори и подизпълнители в

соларния сектор.

Паралелната конференция Inter-

solar Europe Conference всяка година

дава възможност за широка дискусия

върху водещите теми от изложени-

ето. В рамките на миналогодишно-

то издание в нея се включиха над

1000 участници и повече от 200

лектори, които обсъдиха най-акту-

алните въпроси в индустрията и

акцентираха върху някои от водещи-

те технологии и разработки на па-

Intersolar Europe

2015

зара, както и върху съвременното

развитие на законодателната рам-

ка в областта.

През настоящата година, за вто-

ри път паралелно с Intersolar Europe,

се провежда международният излож-

бен форум за батерии, системи за

съхранение на енергия и иновации ees

Europe. Той обхваща всички техноло-

гии и решения в областта на систе-

мите за съхранение на енергия.

По време на Intersolar Europe и ees

Europe организаторите от Messe

Muenchen връчват наградите Inter-

solar Award и ЕЕSAward. Intersolar Award

отличава разработки в областта на

фотоволтаичните технологии и со-

ларните проекти, а ЕЕS Award - в

областта на технологиите за съхра-

нение на електроенергия. Официална-

та церемония по награждаването на

най-иновативните технологии в со-

ларната индустрия е на 10 юни. Тази

година наградата Intersolar Award се

присъжда за осми път.

Сред проектите на финалистите

за Intersolar Award в категорията за

фотоволтаика са: инвертор с ефек-

тивност 98,3%, технология за нама-

ляване на загубите на електроенер-

гия в модулите, 8 kW 3-фазен стринг

инвертор с компоненти от силици-

ев карбид и др.

Мултимегаватови PV

централи

Интересът на бизнеса и индуст-

рията към фотоволтаичните мега-

централи постоянно нараства и

това определя централното им мя-

сто в тематиката на изложението.

Все по-масова тенденция е констру-

ирането на големи фотоволтаични

централи с дву- и трицифрена стой-

ност на мощността в мегавати

както на нови, така и на развити

соларни пазари. Сред многото при-

мери за подобни проекти са 550-

мегаватовата централа Topaz Solar

в САЩ, която е сред най-големите

PV централи в света; стартирали-

ят в края на миналата година про-

ект за инсталация с мощност 300

MW край Бордо, Франция; проектът

TuNu за 2 GW фотоволтаична цент-

рала в Тунис, която ще бъде свърза-

на с европейската електрическа

мрежа и много други.

Хибридни системи за

производство на енергия

Броят на използваните по света

хибридни системи постоянно нара-

ства. В сегмента се налагат различ-

ни новаторски технологии, като ком-

бинирани PV/вятърни системи, как-

то и PV/ВЕЦ централи, които значи-

И