Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  37 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 37 / 52 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 3/2015

37

екология

ъгласно Директива 2008/98/EО "биоотпадъци" са

биоразградимите отпадъци от парковете и градините,

хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата,

ресторантите, заведенията за обществено хранене и

търговските обекти, както и подобни отпадъци от пред-

приятията на хранително-вкусовата промишленост. В

тази категория не попадат отпадъците от горското и

селското стопанство, естествени торове, утайки от

отпадъчни води и други. Биоотпадъците се подразделят

на зелени и хранителни отпадъци.

Хранителните отпадъци представляват сериозен дял

от обема на твърдите битови отпадъци, изхвърляни тра-

диционно на сметищата. Те са до голяма степен все още

неизползван ресурс със сериозен потенциал за производ-

ство на енергия. С развитието на съвременните тех-

нологии за оползотворяване на растителни и животин-

ски остатъци от домакинствата и индустрията хра-

нителните отпадъци биха могли да се превърнат в един

от основните източници на топлина, гориво и електри-

чество за много предприятия и региони и в един от

основните ресурси на кръговата икономика в съвремен-

ните общества и производства. Ето защо се търсят

все по-ефективни, устойчиви и екологосъобразни мето-

ди за обработването и оползотворяването им.

"Waste-to-energy" концепции

Отпадъците от хранително-вкусовата индустрия се

състоят главно от органични остатъци от преработ-

ката на сурови растителни и животински продукти, а

видът, количеството и качеството им зависят пряко

от изходните суровини и крайните продукти, както и

от производствените методи. Обикновено се изхвърлят

големи количества обелки от плодове и зеленчуци, маз-

нини (растителни или животински), сухо вещество от

преработката на плодове при производството на соко-

ве, нектари и др., отпадъци от кланици, както и големи

Производство на

енергия

от хранителни

отпадъци

количества отпадъчни води от производствените и

преработващи процеси, съдържащи органична материя.

В ХВП не само производството на отпадъци е неизбеж-

но, но и количеството и видът им са постоянни при

запазването на дадено константно качество на край-

ния продукт.

Същевременно осигуряването на устойчив и (по-

възможност) възобновяем енергиен източник става

С