Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

брой 3/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

Вайд-Бул организира демонстрационна обиколка с камиона Moku на

Weidmueller

Вайд-Бул проведе демонстрационна обиколка с инфомобила Moku на

Weidmueller между 18 и 22 май т. г. Мобилният изложбен център посети

специализирани фирми, представяйки различни технологични решения за

промишлеността от Weidmueller. Камионът бе окомплектован с последни-

те новости, както и пълна гама продукти, предлагани от немския произ-

водител с над 150-годишна история: клеми и аксесоари за тях, съедини-

тели за печатни платки, кутии и силови куплунги, промишлени електрон-

ни изделия, ръчни професионални инструменти, системи за маркиране,

промишлен Ethernet - активни и пасивни компоненти, интерфейси към про-

мишлени модули.

Total и СУ сключиха споразумение за сътрудничество

Тотал E&П България Б.В. и Софийският университет “Св. Климент Ох-

ридски“ сключиха 3-годишно споразумение за сътрудничество. Споразуме-

нието бе подписано в централата на френската енергийна компания у нас

от ректора на СУ проф. Иван Илчев и Кзавие Фожрас, управител на Тотал

E&П България Б.В. Договорът предвижда разработване и предоставяне на

възможности за обучение на български студенти и специалисти в облас-

тта на проучването и добива на въглеводороди, както и популяризиране

сред българските студенти и специалисти на нови технологии, стандарти

и добри практики на морската нефтена индустрия, а също и предоставяне

на възможности за практика.

Договорът е продължение на сътрудничеството на най-старото висше

училище в България с компанията OMV, която заедно с Total и Repsol из-

вършва проучвания за добив на нефт и газ от акваторията на Черно море.

Кзавие Фожрас заяви, че за Total и неговите партньори в блок 1-21 това

е начин да покажат ангажираност и активно участие в обучението на

български специалисти и за подпомагане на българските учени и препода-

ватели. Той изрази надежда, че за студентите това е възможност да се

свържат с водещи международни компании и преподаватели. Наскоро То-

тал E&П България Б.В. направи дарение в размер на 220 000 лв. за компютри

и микроскопи за нуждите на Геолого-географския факултет.

България и Катар със съвместни енергийни проекти

Одобрен бе проект на Меморандум за разбирателство между Министер-

ството на енергетиката на България и Министерството на енергетика-

та и индустрията на Катар за сътрудничество в областта на енергети-

ката. Съгласно проекта двете страни ще изпълняват съвместни дейности

в областта на преноса на втечнен природен газ и ще поощряват участи-

ето на компании от България и Катар в реализирането на енергийни про-

екти. Проектът предвижда и създаване на смесена българо-катарска ра-

ботна група, която да координира сътрудничеството между двете държа-

ви в областта на енергетиката.

“Подписването на меморандума е част от водената от българското

правителство последователна политика на задълбочаване на двустранно

сътрудничество в областта на енергетиката и сигурността на доставки

със страните производителки и износителки на енергийни ресурси“, инфор-

мират от МС на Република България.

Проведе се международна конференция “Инвестиране в енергията“

На 20 и 21 май т. г. в Хага, Холандия се състоя международна конферен-

ция на тема “Инвестиране в енергията“. Събитието се проведе под пред-

седателството на министъра на икономическите отношения на Холандия

Хенк Камп. От българска страна участва министърът на енергетиката

Теменужка Петкова. В рамките на конференцията представители на над

90 страни от целия свят подписаха новата “Международна енергийна хар-

та“, изразяваща политическо намерение за укрепване на регионалното и

глобалното енергийно сътрудничество. Документът предвижда приемане

на общи политики на страните за разрешаване на актуалните проблеми

в сектора. Сред останалите акценти на програмата бяха дебати, посве-

тени на глобалните предизвикателства за задоволяване на енергийните

потребности по устойчив начин.