Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  41 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 41 / 52 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 3/2015

41

ядрена енергетика

ъстоянието на околната сре-

да на АЕЦ “Козлодуй“ е обект на под-

робни и систематични изследвания

още от пуска на първи блок през

1974 г. Основната цел на радиоеко-

логичния мониторинг е да даде обек-

тивна и детайлна оценка на радиа-

ционния статус в 100-километрова-

та зона, в т. ч. локализиране на евен-

туално въздействие от експлоата-

цията на атомната централа върху

обектите на околната среда и на-

селението в района.

Ведомственият радиоекологичен

мониторинг в българския участък на

100-километровата зона на АЕЦ се

изпълнява от отдел “Радиоекологи-

чен мониторинг“ към управление

“Безопасност“, съгласно одобрени

от компетентните органи в стра-

ната дългосрочни програми за мони-

торинг, съответстващи на между-

народните препоръки в областта,

включително на чл. 35 от договора

ЕВРАТОМ.

Изпълнението на програмите за

мониторинг е обект на държавен

надзор от страна на Агенцията за

ядрено регулиране. Паралелен неза-

висим радиоекологичен мониторинг

на околната среда се извършва от

Изпълнителната агенция по околна

среда къмМинистерството на окол-

ната среда и водите (МОСВ) и от

Националния център по радиобиоло-

гия и радиационна защита (НЦРР З)

към Министерството на здравео-

пазването (МЗ).

За постигането на тази цел се

използват редица принципи на кон-

сервативния мониторинг: пробовзе-

Радиоекологичен

мониторинг в АЕЦ

"Козлодуй"

мане в най-неблагоприятни местопо-

ложения, използване на реперни ло-

кации (където се очаква минимално

влияние от централата), изследва-

не на характерни за региона храни и

фуражни култури, измерване с висо-

кочувствителна и ултранискофоно-

ва апаратура, осигуряваща изключи-

телно ниски (фонови) граници на

детектиране, и т. н.

Структура, обхват и

обем на контрола

За локализиране и оценка на евен-

туалното въздействие на АЕЦ “Коз-

лодуй“ върху околната среда около

централата са обособени две зони

на контрол с различни радиуси: Зона

за превантивни защитни мерки –

ЗПЗМ (с условен радиус 2 км), и На-

блюдавана зона – НЗ (с условен ра-

диус 30 км). За сравнение на резул-

татите се извършват пробовзема-

не и измервания в реперни постове

до 100 км около АЕЦ, където не се

очаква влияние от експлоатацията

на централата.

В Наблюдаваната зона са устано-

вени общо 36 контролни поста за

сухоземната екосистема и 7 поста

за водната екосистема, в които се

осъществяват пробовземане за ла-

бораторен анализ и измервания на

активността на техногенни радио-

нуклиди в пробите. Анализират се

проби от въздух, почва, растител-

ност, води, дънни утайки и др., като

се измерва и радиационният гама-

фон с преносими дозиметрични при-

бори и термолуминесцентни дози-

метри. Извън посочените пунктове

се анализират проби от питейна

вода, мляко, риба, селскостопански

зърнено-житни и фуражни култури

от района.

Обект на радиоекологичен мони-

торинг е и територията на самата

промишлена площадка (с контроли-

рани параметри: радиационeн гама-

фон, подземни води, въздух, атмос-

ферни отложения, растителност и

почва), както и радиоактивните

емисии от централата в атмосфе-

рата и в река Дунав. Ежегодно се

изследват над 2000 проби от окол-

ната среда и промишлената площад-

ка, като броят на проведените ана-

лизи надхвърля 5000.

Радиоекологичният мониторинг

включва:

Систематичен лабораторен ра-

диационен контрол на основните

компоненти на околната среда

- за

целта се използват стандартизира-

ни и утвърдени в практиката радио-

аналитични измервателни методи,

като гама-спектрометрия, течно-

сцинтилационна спектрометрия

(тритий, въглерод-14, радиострон-

ций и др.), алфа-спектрометрия на ак-

тинидните елементи (плутоний,

америций, уран и др.), нискофонова ра-

диометрия на обща алфа- и обща

бета-активност. За редица радиоак-

тивни изотопи директното им из-

мерване не е възможно, поради кое-

то се провежда предварителното им

радиохимично изолиране, което обик-

новено е комбинация от утаителни,

екстракционни и/или хроматограф-

ски процедури.

Голяма част от използваните

радиохимични процедури (за опреде-

ляне на радиостронций, радио-цезий,

уран, въглерод-14 и др.) са разрабо-

тени в лабораториите на отдела и

С