Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  44 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 44 / 52 Next Page
Page Background

44

брой 3/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

топлоенергетика

ермопомпите са съоръжения с

широка приложна област в индуст-

рията. Типично те се използват за

повишаване на температурата на

топлоносители на отпадна техноло-

гична топлина (обикновено въздух,

вода или работен флуид) до точка, в

която топлината става използвае-

ма за дадена цел, например отопле-

ние, изсушаване, загряване на вода

за технологични нужди или парогене-

рация. Внедряването на термопом-

пи в производствените и процесни-

те предприятия способства за ути-

лизирането на отработената топ-

лина и може значително да намали

разходите за гориво, електричество

или производство на пара.

Индустриалните термопомпи,

подобно на използваните за жилищ-

ни и търговски ОВК приложения,

също позволяват работа в режим на

отопление и охлаждане, като се нуж-

даят от допълнителен външен енер-

гиен източник – топлинен или меха-

Индустриални

термопомпи -

част I

ничен, за да повишат или понижат

температурата на даден топлоно-

сител. В типичните им индустриал-

ни приложения термопомпите рабо-

тят в режим „отопление“. Основна

задача при проектирането и оразме-

ряването на индустриални термо-

помпени системи е ползите от ре-

шението да надхвърлят разходите за

обезпечаване на работата му.

С нарастването на екологичните

изисквания към индустрията, про-

мишлените термопомпи се пре-

връщат във все по-важна техноло-

гия за намаляване използването на

горива, редуциране на въглеродните

емисии и подобряване на ефективно-

стта на производствените и про-

цесните предприятия.

Принцип на работа

Индустриалните термопомпи из-

ползват отпадна топлина, която в

противен случай би била изхвърлена

в околната среда. Обикновено тер-

мопомпите преобразуват работа в

енергия за отопление или охлаждане

с много по-ниски разходи от отопли-

телните съоръжения на гориво. Сами

по себе си те не произвеждат топ-

лина.

Термопомпите работят на тер-

модинамичен принцип, познат като

цикъл на Карно, който описва в иде-

ален случай процеса на преминаване

на топлинна енергия от нагревател

към охладител. Когато работи в

режим "охлаждане", работата на

термопомпата се описва като "об-

ратен цикъл на Карно", при който по-

соката на трансфер на топлинна

енергия е обратна. На този принцип

работят хладилните системи, кли-

матиците и други охладителни

съоръжения.

На практика работата на индус-

триалните термопомпи може да се

обясни и с по-познатия термодина-

мичен цикъл на Ранкин, който обяс-

нява превръщането на топлина в

работа, например при парните тур-

бини. При термопомпите посоката

е обърната - най-често те използ-

ват механична работа, за да произ-

Т