Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 3/2015

5

накратко

Парламентът прие новия Закон за енергийната ефективност

Народното събрание прие на второ четене всички текстове от новия

Закон за енергийната ефективност. Законът е разработен във връзка с

транспониране разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС относно енергий-

ната ефективност. Приемането му има за цел да допринесе за постига-

нето на националните цели за енергийна ефективност, като по този начин

страната се включи активно в усилията на Европейския съюз за изпълне-

ние на общата цел на общността за 2020 г. Новият закон въвежда изис-

кване към предприятията, които не са малки или средни, да се подлагат

периодично на енергийни обследвания поне веднъж в рамките на четири

години. Дава се възможност да се отчитат мерки, изпълнени след 31 декем-

ври 2008 г., които продължават да действат до 31 декември 2020 г., мерки

за повишаване на енергийната ефективност при преобразуването, преноса

и/или разпределението на енергия и спестени количества енергия, постиг-

нати в предходните 4 или следващите 3 години. Според записаното в

текстовете определение “енергийна ефективност“ е съотношението между

изходното количество произведена стока, услуга или енергия и вложеното

количество енергия. “Общо потребление на енергия“ е общото количество

енергия, купено от крайния клиент за период една година.

БЯД подписа декларацията “Ядрената енергетика за климата“

Представители на Българското ядрено дружество (БЯД) и още 38 све-

товни ядрени организации подписаха колективната декларация "Nuclear for

Climate", която демонстрира ангажимента им към борбата срещу измене-

нията на климата. Документът беше подписан по време на Международния

конгрес за напредъка на ядрените централи (International Congress on Advances

on nuclear Power Plants), който се проведе в Ница, Франция, на 4 май т.г.

С подписването му дружествата заявиха, че “ядрената енергетика е клю-

чов елемент в борбата с климатичните изменения“.

Приетата декларация е част от световната инициатива “Nuclear for

Climate“, която стартира през 2014 г. с цел да се подобри осведомеността

на световните лидери за възможностите за борба с климатичните проме-

ни в областта на ядрената енергетика.

В МГУ бе открита лаборатория по газови технологии

В началото на м. май в Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски“

бе открита лаборатория за обучение по газови технологии. Според пред-

ставители на учебното заведение, тя разполага с най-съвременното обо-

рудване в страната. На събитието присъстваха професор Пожидаева, зам.

ректор по учебната дейност, доц. Павел Павлов, зам.-ректор по научно

изследователската дейност, проф. Анастасов, зам.-ректор по развитието

на академичния състав, проф. Николов, ръководител катедра СДТНГ, както

и представители на бизнеса.

Лабораторията е оборудвана със система за смарт отчитане на по-

треблението на газ в стопанския и битов сектор. “Умните“ устройства

са новост не само за България, но и за газоразпределителните компании

в ЕС. Чрез тях дистанционно може да се отчита дебитът на газа, да се

въвеждат различни параметри и спира и пуска газовият поток, уточняват

от МГУ.

Billa стартира проект за оползотворяване на биоразградими отпадъци

Billa България обяви началото на сътрудничеството си със столичното

предприятие за третиране на отпадъци. Няколко пъти седмично биоразг-

радимите отпадъци от всички магазини на търговската верига в София ще

се транспортират до инсталацията “Хан Богров“, където ще се преработ-

ват в биогаз и компост. Според компанията така тя ще оползотворява

ефективно около 30% от общото количество биоразградими отпадъци от

своите магазини в столицата. “Супермаркетите заемат ключова позиция

в системата за дистрибуция на стоки, работейки пряко както с достав-

чици, така и с потребители. Ето защо ние се фокусираме върху реализи-

рането на партньорства и устойчиви решения, които да ни позволят да

използваме 100% от генерираните от нашата дейност биоразградими

отпадъци, така че да оставим възможно най-малък отпечатък върху окол-

ната среда“, коментира Бойко Сачански, управител на Billa България.