Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

брой 3/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

интервю

Уважаеми г-н Миколайчик, предста-

вете накратко дейността на от-

дела за промоция на търговията и

инвестициите към посолството на

Република Полша в София пред чи-

тателите на сп. Енерджи ревю.

Чрез какви инициативи подпомага-

те бизнес отношенията между

България и Полша?

Нашата мисия е да насърчаваме

развитието на търговското и инве-

стиционно сътрудничество между

България и Полша. С тази цел ние

търсим потенциални партньори за

полски и български фирми и подпома-

гаме установяването на контакти

между тях. Организираме също ре-

дица мероприятия, насърчаващи

българо-полското бизнес сътрудни-

чество, включително конференции,

семинари, щандове на панаири,

matchmaking срещи и др.

През първата половина на тази

година имахме доста натоварен

график с прояви и събития. С голям

успех завърши икономическа бизнес

мисия на полски фирми, участвахме

в четири изложения, организирахме

два семинара с презентации на пол-

ски фирми. Доволни сме, че тези

прояви създадоха нови бизнес кон-

такти и договори.

Фирми от кои сфери на дейност

приоритетно проявяват интерес

към българския пазар? Какъв е про-

центът на енергийните компании

сред тях? Какво провокира техния

интерес към България?

Палитрата от сфери на дейност

на полски фирми, които са заинте-

ресовани от България, е наистина

голяма. Енергийните компании може

Полските фирми в България

са силно заинтересовани

от перспективите за нови

енергийни проекти

Марчин Миколайчик, съветник,

ръководител на отдела за промоция на

търговията и инвестициите при посолството на

Република Полша в София, пред сп. Енерджи ревю

би не съставляват изключително

голяма група като брой, но са от

важно значение предвид големината

на реализираните проекти.

В процеса на интензивна реализа-

ция на инвестиции в Полша полски-

те компании натрупаха ценен опит

и в последните години изключител-

но активно навлизат на чуждестран-

ни пазари. България е атрактивна,

както всеки пазар. Интересни за

полските фирми са както нуждите

на конвенционалната енергетика,

така и перспективите за нови енер-

гийни проекти.

Какви предпоставки за съвместен

бизнес дава българският енергиен

сектор и какви фирми търсят

партньорства у нас?

Полша и България имат многого-

дишни връзки и сътрудничество в

сферата на енергетиката. Полски-

те фирми имат какво да предложат

в сферата на модернизацията на

конвенционалната енергетика. Сред

тях има и такива, които предлагат

решения в сферата на възобновяеми-

те енергийни източници или енергий-

ната ефективност. Голяма част от

тези компании са заинтересовани и

от реализация на проекти, свързани

с производство на енергия от от-

падъци.

Бихте ли дали примери за успешни

партньорства и реализирани про-

екти между полски и български ком-

пании?

Полско-българското сътрудниче-

ство в сферата на енергетиката

започва още по време на социализ-

ма. Полша имаше свое участие на-

пример в изграждането на електро-

централите в Бобов Дол и Димит-

ровград. Полски специалисти рабо-

тиха при строежа на електроцент-

ралата в Козлодуй. Днес полските

фирми доставяттурбини, генерато-

ри и други съоръжения, свързани с

модернизация на електроцентрали в

страната. Всяка година от Полша се

доставят и кабели за този сектор.

В каква посока виждате бъдещи

успешни реализации между двете

страни?

Мисля, че полски и български фир-

ми биха могли съвместно да реали-

зират успешно нови енергийни про-

екти, например такива, свързани с

газовата енергийна сигурност на

България или със споменатата вече

енергия от отпадъци. Едновременно

с това имам желание да привлека

вниманието на българските специ-

алисти към възможностите на пол-

ските производители в отрасли,

произвеждащи оборудване за енерге-

тиката. Полша е голям производител

например на котли, изгарящи биома-

са. Офертата на производителите

от Полша включва повече от 800

вида оборудване за изгаряне на био-

маса с мощност от няколко килова-

та до няколко мегавата. Считам, че

тази сфера е изключително интерес-

на за българския пазар.