Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 3/2015

7

интервю

Уважаеми г-н Георгиев, какви са

основните приоритети в дейност-

та на Асоциацията в момента?

Асоциацията на търговците на

електроенергия в България (АТЕБ) е

сдружение с нестопанска цел, обеди-

няващо водещите търговци на елек-

троенергия в страната. Основната

цел и мисия на АТЕБ е да промотира

и подпомага развитието на конку-

Конкуренцията на

свободния пазар повишава

ефективността на

производителите

Мартин Георгиев, председател на УС в

Асоциацията на търговците на електроенергия

в България, пред сп. Енерджи ревю

рентния пазар на електроенергия в

България, да създаде и утвърди мо-

дерни икономически отношения в

електроенергийния отрасъл, както и

да усъвършенства принципите и

механизмите на действащата в

страната нормативна уредба, регу-

лираща отношенията в електро-

енергийния отрасъл.

Стратегията и приоритетите на