Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 3/2015

9

интервю

Какви проблеми стоят пред свобод-

ния електроенергиен пазар в стра-

ната и какви са възможностите за

тяхното разрешаване?

В настоящия си модел на работа

пазарът е постигнал сравнително

стабилно състояние с устойчиво

развитие. Основните притеснения са

свързани със стабилността и прогно-

зируемостта на регулаторната рам-

ка. Например от представители на

отговорни институции в публичното

пространство се споменават плано-

ве за промени в пазарния модел, но

тези идеи се подготвят без необхо-

димата прозрачност и не се об-

съждат със заинтересованите стра-

ни.

Една такава обсъждана промяна е

свързана с бъдещата електроенер-

гийна борса в страната и по-конкрет-

но моделът, при който ще функцио-

нира. Съгласно изказвания на пред-

ставители на институции се об-

съжда модел на задължителна борса,

през която трябва да се търгува

всичката електроенергия в България.

АТЕБ подкрепяме създаването на

електроенергийна борса, но свобод-

на и незадължителна. Такъв е мо-

делът, който се прилага в останали-

те европейски страни. Там борсата

съществува като компонент на па-

зара, където се участва по желание

и е допълнение към търговията с

двустранни договори и пряко догова-

ряне между продавачите и купувачи-

те. Задължителна продажба през

борса ограничава свободната търго-

вия, конкуренцията и възможността

за избор на търговски партньор.

Друг важен проблем е наличието

на допълнителни цени (такси), които

се начисляват върху изнасяната елек-

троенергия. Към настоящия момент

се заплащат цени за пренос и достъп

в размер на близо 8 лв./МВтЧ, като

България е единствената страна в

ЕС, която прилага такса върху елек-

троенергията за износ в противоре-

чие с Директивите на ЕС за създава-

не на вътрешен енергиен пазар.

Въпреки това наскоро от представи-

тели на Министерството на Енерге-

тиката бяха обявени планове за на-

числяване върху износа допълнител-

но и на т.нар. цена "задължение към

обществото", която понастоящем е

близо 18 лв/МВтч. Начисляване на

нови добавки върху електроенергия-

та, предназначена за износ, ще напра-

вят българската електроенергия не-

конкурентна на регионалния енерги-

ен пазар. България отново ще се

превърне в транзитна страна, както

през 2012-2013 и приходите от про-

изведената българска енергия за из-

нос ще бъдат"изнесени" при центра-

ли в Сърбия, Румъния и Унгария".

Българската електроенергийна

система има свръхкапацитети от

инсталирани електропроизводстве-

ни мощности, съответно излишък от

енергия, която да изнася. Историчес-

ки, приходите от износ на електрое-

нергия са помагали сериозно на сек-

тора и са били важна опора за финан-

совата му стабилност. При настоя-

щите цени на съседните пазари, из-

носътможе да генерира около 1 млрд.

лв. годишни приходи за енергетиката

ни, основно с използване на местни

енергийни ресурси – т. е. всички тези

приходи оставатв страната – основ-

но в държавните електроцентрали и

в Електроенергиен системен опера-

тор. Прилагането на такса поставя

под сериозен риск приходите от из-

нос и съответно финансовата ста-

билност в сектора.