Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 42 Next Page
Page Background

10

брой 4/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

бизнес

На 16 юни т. г. Научно-техничес-

кият съюз по минно дело, геология и

металургия (НТС по МДГМ) официал-

но отбеляза 50 години от своето

учредяване. Тържественото събра-

ние на организацията бе уважено от

президента на Република България

Росен Плевнелиев, Жечо Станков,

зам.-министър на енергетиката и

Бойко Малинов, зам.-министър на

околната среда и водите.

В приветствието си към участ-

ниците в събранието проф. д-р Цоло

Вутов, председател на НТС по МДГМ

подчерта активната дейност на

научно-техническия съюз през годи-

ните, авторитета и признанието на

съюза сред научно-техническата

общност в страната и в чужбина.

Съюзът е член на 17 международни

организации и академии с предмет на

дейност в минно-металургичните

отрасли, геологията и опазването на

околната среда, в това число и Све-

товния минен конгрес.

"На събранието бяха връчени мно-

гобройни индивидуални награди и

плакети за принос и заслуги към ра-

ботата на Съюза, както и звания-

та "Почетен член на НТС по МДГМ",

"Заслужил миньор на НТС по МДГМ",

"Заслужил геолог на НТС по МДГМ"

и "Заслужил металург на НТС по

МДГМ".

Проф. д-р Цоло Вутов получи на-

градата "Почетен благодетел" на

Федерацията на научно-технически-

те съюзи в България, както и звани-

ето "Заслужил миньор на НТС по

МДГМ". Инж. Добри Цветков, изпълни-

телен директор на Елаците-Мед,

получи златен медал "Добри Желяз-

ков - Фабрикаджията" и званието

"Заслужил миньор на НТС по МДГМ",

а инж. Костадин Найденов, директор

на Рудничен комплекс "Елаците" -

званието "Заслужил миньор на НТС

по МДГМ".

Със златен плакет за "За заслуги

към НТС по МДГМ" бяха удостоени

дружествата от група Геотехмин -

Геотехмин, Геопроект, Геострой,

Геотрейдинг и Елаците-Мед", допъл-

ниха от съюза.

Научно-техническият съюз по

минно дело, геология и металургия

отбеляза 50-годишнина

На 1 юли т. г. дружеството за

добив и обогатяване на медни и зла-

тосъдържащи руди Елаците-Мед

даде официален старт на стажант-

ската си програма. Тя е насочена към

студенти, успешно завършили III курс

по специалността и дипломанти,

желаещи да приложат на практика

познанията и професионалната си

подготовка, придобити по време на

образованието. Инициативата се

провежда за пета поредна година,

като в тазгодишната програма за

юли, август и септември участие ще

вземат 32-ма студенти от Минно-

геоложки университет, Химико-тех-

нологичен и металургичен универси-

тет, Технически университет - Со-

фия, Университет по архитектура,

строителство и геодезия гр. София,

Висше транспортно училище "Тодор

Каблешков" гр. София, УНСС, Софий-

Елаците-Мед стартира петата

си стажантска програма

ски университет, Икономически уни-

верситет гр. Варна, както и един

студент, обучаващ се в Политехни-

чески университет в гр. Милано,

Италия.

Стажът се провежда в Обогати-

телен комплекс, с. Мирково и в Ру-

додобивен комплекс, гр. Етрополе на

Елаците-Мед. Одобрените кандида-

ти ще се обучават в специалности-

те: Геология, Геология и геоинформа-

тика, Маркшайдерство и геодезия,

Обогатяване и рециклиране на суро-

вини, Индустриални технологии,

Инженерна екология и опазване на

околната среда, Хидротехническо

строителство, Индустриален ме-

ниджмънт, Икономика на транспор-

та, Автоматика, информационна и

управляваща техника и др.

Направленията и отделите, в

които са разпределени стажантите,

са: цех "Мелнично-флотационен", цех

"Ремонтно-механичен", цех "Водно и

хвостово стопанство", отдел "Гео-

ложки", отдел "Маркшайдерски", от-

дел "Геотехнически", отдел "Марке-

тинг и търговия", "Химическа лабо-

ратория", "Изследователска лабора-

тория", отдел "Капитално строител-

ство", отдел "Информационни систе-

ми в минната промишленост", отдел

"Човешки ресурси".