Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  24 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 42 Next Page
Page Background

24

брой 4/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

електроенергетика

пъти кратковре-

менно. Те из-

държат пиков ток

до 400 пъти номи-

налния и имат вре-

ме на живот до 150

000 часа, като про-

изводителят га-

рантира безотказ-

на работа до 4 го-

дини.

Circutor предла-

га и капацитивни

батерии за средно

напрежение, регу-

латори на факто-

ра на мощността,

както и напълно

комплектовани

ККУ за ниско и

средно напреже-

ние. За инстала-

ции с динамично

променящ се фак-

тор на мощност-

та се предлагат

ККУ и компоненти за компенсация на реактивна мощност

на базата на полупроводникови комутатори. Освен кон-

венционални системи, Circutorпредлага и системи за при-

ложение в инсталации, замърсени с хармоници - ККУ с

индуктивни резонансни филтри и активни филтри за

хармоници.

Последната разработка на фирмата са т. нар. ККУ с

хибридна комутация OPTIM HYB. Системата се базира

на комбинация от превключване на монофазни и трифазни

кондензаторни батерии от специализиран контролер. По

този начин реактивната енергия се компенсира много

по-ефективно и по-прецизно, особено в небалансирани

системи.

Друг важен елемент в ККУ са контакторите. Пред-

лаганите специализирани контактори от General Electric

осигуряват сигурна комутация на отделните групи кон-

дензаторни батерии в най-тежки експлоатационни ус-

ловия. Предлагаме и защита на отделните линии чрез

разединители със стопяеми предпазители на фирма Jean

Mueller.

Владимир Лазаров,

управител на фирма ВиВ Изоматик

Филтърът на активна мощност

APF2000 на Delta осигурява по-

ефективно производство

Съвременните средства за автоматизация ни пред-

лагат по-удобен начин на живот и спестяват разходи

от повишената ефективност на производството, но

това също може да доведе до значителни проблеми с

изкривяване на мощност, загуба на енергия, увеличава-

не на разходите поради влошаване на cos

ϕ

и много други

проблеми с качеството на захранването.

Качеството на енергията има голямо влияние върху

енергийната ефективност. Чистата и ефективна енер-

гийна система обикновено генерира синусоидална фор-

ма на сигнала, но електрическите съоръжения, използ-

вани в индустрията с днешните средства на промиш-

лена автоматизация, генерират несинусоидални токо-

ве, които са склонни да причиняват проблеми с качество-

то на енергия. Напрежение или ток, реактивна енергия

и небалансирани товари са често срещани проблеми,

които понижават надеждността и енергийната ефек-

тивност, а също и увеличават разходите за експлоата-

ция. Ето защо някои от основните притеснения в про-

мишлеността са свързани с това как да се подобри

качеството на електроенергията и как да се управля-

ват електрическите мрежи.