Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  25 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 42 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 4/2015

25

електроенергетика

Филтърът на активна мощност APF2000 от Delta е

ключът към чиста мрежа за по-ефективно производство.

APF2000 има 32-битов цифров микропроцесор, който

следи за всички нередности в мрежата, за да компенси-

ра незабавно различни видове хармоници и крайното

подобряване на качеството на захранването. Перфект-

ният контрол на хармонично изкривяване намалява загу-

бата на електрическа и топлинна енергия.

APF2000може да следи натоварване по ток и филтъ-

рни хармоници в реално време с помощта на токов

трансформатор и да инжектира точно обратното по

фаза на мрежата от компоненти, които трябва да се

филтрират. Той може да даде изпреварващ и/или изос-

таващ реактивен ток в реално време, за да се подобри

факторът на мощността и да се компенсира реактив-

ната мощност.

Филтърът за активна мощност е с компактен дизайн,

което дава възможност на потребителите ефективно

да управляват пространството в него. Разполага с ярък

TFT дисплей за подобрена визуализация и показване на

повече параметри, с 65 536 цвята за по-реалистични

изображения. Крайната мисия на APF2000 Delta е да

осигури по-добро качество на енергия, по-ниски загуби

и снижени разходи за поддръжка.

Руслан Волковицкий,

управител на фирма Мехатроникс

Продукти за компенсиране на

реактивна енергия от Райкос Тех

Вече повече от 7 години Райкос Тех представя и

популяризира на българския пазар продуктите на ита-

лианската компания Ortea SpA - водещ европейски про-

изводител на индустриални стабилизатори на напреже-

ние с мощност до 6 MVA, магнитни компоненти и спе-

циализирано електрооборудване за енергетиката и

телекомуникациите.

След завършилото през м. ноември 2014 г. разшире-

ние на монтажната си площ компанията стартира

производството на нов тип автоматични интегрирани

системи за компенсиране на реактивна мощност. Уре-

дите представляват компактни комплексни устройства

за регулиране на реактивната мощност, породена от

индуктивния характер на много промишлени консумато-

ри. Компенсаторите могат също така да коригират

силно несинусоидалните токове на тези товари. Уреди-

те от серията коригират фактора на мощността в две

посоки – чрез намаляване на дефазирането между ток и

напрежение и редуциране на хармоничните съставки на

тока.

В зависимост от големината на хармоничните изкри-

вявания в мрежата новият тип системи за компенсира-

не на реактивна енергия са разпределени в три серии –