Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  26 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 42 Next Page
Page Background

26

брой 4/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

електроенергетика

PFC103, PFC503 и PHF203. Уредите от серията PFC10

са подходящо решение за индустриални предприятия или

мощности, където изкривяванията от токови хармони-

ци имат стойности по-ниски или равни на 12%. За из-

кривявания над 12% и до 27% са подходящи уредите от

серията PFC503, а за стойности над 27% уредите от

серията PHF203, които са с допълнително монтирани

дефазиращи дросели.

Технически характеристики: мощности от 100 до 1000

kVAr; корпус от пасивирана стомана, боядисан с цвят

RAL 7035; трансформатор за галванично разделяне на

силовата от оперативната част (110V); високомощно-

стен прекъсвач с блокировка на вратата; контактори

с гасящи резистори за ограничаване на пусковия ток на

кондензаторите; N07V-K самогасящ кабел според CEI 20/

22/II стандарти. Също така уредите се отличават с

микропроцесорен блок за измерване и корекция на фак-

тора на мощността; мрежов анализатор MCP4; трифаз-

ни метализирани полипропиленови кондензатори с 415

V АС (525 V АС) номинално напрежение и възможност за

самовъзстановяване след пробив в изолацията; трифа-

зен филтриращ дросел с честота 180 Hz и коефициент

на реактиране 7,7% (за серията PHF203).

В заключение бихме искали да кажем, че използване-

то на правилно избрана и оразмерена система за ком-

пенсиране на реактивна енергия повишава ефективно-

стта на електромрежата, редуцира разходите за елек-

троенергия и поддръжка на инфраструктурата. Паралел-

но с това елиминирането на ефектите от хармонични

изкривявания намалява натоварването на електропре-

носната мрежа и удължава експлоатационния срок на про-

изводственото оборудване.

Пламен Костов, управител на Райкос Тех

Изграждаме съвременни

уредби за

автоматично компенсиране

на НН и СН

Фирма СЕМО от дълги години е специализирана в

компенсирането на реактивна енергия и има богат опит

в различните начини на компенсация. Фирмата е вно-

сител на кондензаторни батерии CHINT и контролери

(cos

ϕ

регулатори) за регулиране на реактивна енер-

гия на фирма SATEC. С тяхна помощ и опит изгражда-

ме съвременни и надеждни уредби за автоматично ком-

пенсиране на ниско и средно напрежение, съобразени с

нуждите на клиентите и техническата ситуация.

Предлагаме както изцяло нови, така и рехабилитация

на стари компенсиращи уредби и решения, съобразени

с бюджета на клиента.

Сред техническите характеристики на предлагания

от нас автоматичен регулатор на cos

ϕ

са управление

на до 8 кондензаторни банки; ръчен, автоматично само-

настройващ се и автоматично оптимизиращ се режим

на работа; пълно четириквадрантно мерене; две работни

точки на фактора на мощността за работа през деня

и през нощта, избираеми чрез входа на състоянието;

обхват на фактора на мощността от 0,5 (индуктивен)

до -0,5 (капацитивен); действителен и отместен фак-

тор на мощността.

Регулаторите разполагат и с разширена защита на

кондензаторните банки чрез програмируеми алармени

работни точки (без напрежение, пренапрежение и ус-

ловия на висши хармоници); 16 програмируеми настройки

за алармени и управляващи функции и възможности за

комуникация по RS-485, Modbus RTU протокол.

Вилизар Васев,

фирма СЕМО