Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  27 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 42 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 4/2015

27

електроенергетика

Предлагаме иновативни

продукти за компенсиране на

реактивна енергия

Фирма СТИМАР предлага няколко иновативни продук-

та за компенсация на реактивна съставяща на тока.

Сред тях са електронните превключватели за динамич-

на компенсация на реактивната енергия и активните

филтри за хармоници серия PQSine на водещия немски

производител EPCOS.

Динамична компенсация на

реактивната (индуктивна) енергия

Употребата на нови технологии в модерната индус-

трия изисква по-бързи и по-динамични кондензаторни

уредби, които да могат да проследяват по-бързите

процеси и да позволяват компенсация на реактивна

енергия в реално време. Решението тук е т. нар. “дина-

мична компенсация“. Динамичната компенсация на ре-

активна мощност използва електронни превключвате-

ли (тиристорни модули) вместо стандартните капаци-

тивни контактори. Това позволява, от една страна,

неограничен брой превключващи операции, от друга

осигурява изключително бързо време за реакция при

промяна на товара. Високите преходни токове са един

от основните проблеми при превключване на конденза-

торите посредством конвенционалните капацитивни

контактори. Това се елиминира при употребата на

тиристорни ключове, с което значително се удължава

експлоатационният живот на кондензаторните бате-

рии. Тиристорните ключове се произвеждат за напре-

жения от 230 до 690 V и за мощности от 10 до 200 kVAr.

Активни филтри за хармоници серия

PQSine на EPCOS

Активните филтри за хармоници на EPCOS помагат

за премахването на хармоничното замърсяване от елек-

трическата мрежа, намаляват проблемите с качество-

то на мощността и за по-ефективно и надеждно изпол-

зване на ел. енергия. Замърсяването с хармоници е на-

растващ проблем с повишаване на употребата на сило-

ва електроника и нелинейни товари (като честотни пре-

образуватели, UPS, компютри, сървъри и т. н.).

Наличието на хармоници увеличава RMS тока в зах-

ранващите мрежи. Циркулацията на хармоничните то-

кове през импеданса на системата създава хармоници

по напрежение, които произвеждат изкривявания на

напрежението и по този начин се влошава качеството

на захранващото напрежение. Това води до по-високи

разходи за ел. енергия, продукционни/технологични пре-

стои, прегрявания и повреда на оборудването.

Активните филтри за хармоници на EPCOS, Германия

от серията PQSine са базирани на актуалното състо-

яние на технологиите в силовата електроника. Те се

монтират паралелно на замърсените товари. Активни-

ят филтър анализира линейния ток и свързаните хармо-

ници и генерира компенсационен ток, което неутрали-

зира хармоничните токове и създава почти синусоидал-

но форма на вълната.

В допълнение към премахването на хармониците, ак-

тивните филтри PQSine също така активно балансират

товарите в трите фази, извършват динамична компен-

сация на реактивна енергия и дори компенсация на пре-

ходни процеси. Тези функции избягват линеен резонанс и

гарантират висока производителност и надеждност.

Активните филтри се произвеждат за: хармонични

токове от 60-600 А, основават се на модулен принцип;

захранващи напрежения 180-529 V, а по заявка до 690 V;

компенсират до 50-и хармоник.

Атанас Симеонов, управител на фирма Стимар