Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  28 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 42 Next Page
Page Background

28

брой 4/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

електроенергетика

В продължение на темата от бр. 3/2015 на сп. Енер-

джи ревю, в която ви представихме някои от най-ак-

туалните и интересни решения на българския пазар

за резервно захранване на индустриални системи, в

настоящия материал може да се запознаете и с тех-

ническите характеристики на най-новата UPS тех-

нология на Schneider Electric.

Galaxy VM е най-актуалното

решение за непрекъсваемо

токозахранване от Schneider

Electric

Schneider Electric лансира на пазара най-новата си UPS

технология – Galaxy VM. Това е трифазна система за

непрекъсваемо токозахранване, базирана на последни-

те достижения на компанията в областта на енергий-

ната ефективност, която позволява пълна интеграция

с фирмените платформи за управление на енергията.

Galaxy VM е ключов компонент от цялостното ни реше-

ние за енергиен мениджмънт на дейта центрове и ин-

дустриални приложения.

Системата е плод на 45-годишния ни опит в област-

та на проектирането на надеждни решения за захран-

ване и защита на електрически системи и включва най-

доброто от традиционните продукти на Schneider

Electric в комбинация с възможностите, осигурени от най-

иновативните технологии за енергийна ефективност.

Мениджърите на индустриални съоръжения и IT сис-

теми могат да разчитат на Galaxy VM за резервно

захранване на съществуващото оборудване, като същев-

ременно намаляват експлоатационните си разходи и

подобряват стабилността на бизнеса си.

UPS системата Galaxy VM включва иновативна то-

пология на електрическата схема, която е в процес на

патентоване. Тя подобрява надеждността на решени-

ето, като намалява натоварването на активните ком-

поненти. В допълнение, Galaxy VM увеличава икономии-

те на енергия чрез интелигентния режим ECOnversion,

който е с 99% ефективност. Той включва корекция на

входните хармоници, като същевременно комбинира

предимствата на двойното онлайн преобразуване с по-

добрени екологични характеристики и способства за

оптимална ефективност без опасност за критичните

товари в различни съоръжения, например дейта цент-

рове. Операторите на центрове за данни и на критични

индустриални съоръжения са принудени постоянно да

търсят оптимален баланс между нуждата от висока

енергийна ефективност и максималната достъпност,

Решения за резервно

захранване за индустриални

системи – част 2

и непрекъсваема работа на оборудването. Ето защо

Galaxy VM е изключително подходящо решение за таки-

ва приложения.

UPS системата осигурява гъвкава и надеждна тех-

нология за съхранение на енергия, базирана на сменяеми

батерийни модули и вентилатори, които могат да бъдат

подменяни лесно и бързо, без нужда от продължителни

прекъсвания на работата на системата за поддръжка

и обслужване. Galaxy VM е проектирана за интеграция

в съществуващи електрически системи и физически

архитектури, както и в платформи за мониторинг. Тя е

съвместима с фирмения софтуер StruxureWare за управ-

ление на инфраструктури в центрове за данни (Data

center infrastructure management, DCIM), платформи за

сграден мениджмънт (BMS) и системи, базирани на

Modbus протокол.

Сред предимствата на Galaxy VM са компактните й

размери, които улесняват инсталацията и пестят цен-

но място в центрове за данни и сървърни помещения.

Корпусът й разполага с вграден напълно изолиран I/O

модул с горен и долен вход за кабел, колелца за по-лесно

придвижване, както и елементи за стенен монтаж, които

са подходящи дори за сеизмични зони. Системата се кон-

фигурира бързо и лесно посредством инструмента ISX

Designer от Schneider Electric.

Петър Николов,

вицепрезидент ИТ на Schneider Electric за България