Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  29 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 42 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 4/2015

29

газ, нефт, въглища

а управление на газовите по-

тоци в газоразпределитени мрежи

(ГРМ) се използва затваряща (спира-

телна), регулираща и осигурителна

(предпазно-отсекателна) тръбопро-

водна арматура (кранове, вентили,

обратни клапани). В газовата про-

мишленост се използват вентили,

шибърни, конусни и сферични крано-

ве. За измерване на преминалото

количество газ служат т. нар. раз-

ходомери. Мястото на монтиране и

броят им се определят в проекта. Те

трябва да осигуряват възможност за

изключване на участъци от ГРМ и на

отделни или група потребители при

възникване на аварийни ситуации или

при извършване на ремонтни работи.

Тръбопроводната арматура се изчис-

лява по условно налягане в зависи-

мост от работното налягане и тем-

пературата. Техническите изисква-

ния, спецификацията и методите за

изпитване на стоманените и плас-

тмасови кранове са зададени в след-

ните стандарти: API Standard 6D, ISO

3822-1984, ISO 5208:1982, ISO

8233:1988, ISO 8242:1989, ISO

8659:1989, БДС 1621-73, БДС 1622-73,

БДС 10994-73, БДС 1628-73.

Измервателни уреди

Точното измерване на количе-

ството газ, преминал през дадено

напречно сечение на газопровода за

определено време, е от изключител-

на важност за газовата индустрия.

Изборът на метода на измерване

трябва да се направи само след вни-

мателен анализ на редица фактори.

Сред тях са: необходима точност;

очаквана продължителност на жи-

вот на измервателното устрой-

ство; диапазон на измерване, тем-

пература; експлоатационни изисква-

ния; наличност на захранваща енер-

гия, ако е необходима. Важно е да се

вземат предвид и: видът (агрегат-

ното състояние) на преминаващата

субстанция (газ или течност); първо-

началните разходи; наличието на

резервни части; възприемането от

потребителите на газ, както и

възможностите за предпазване от

кражба и вандализъм.

При т. нар. обемен метод се оп-

ределя еквивалентният обем на газ

в измерителен съд при базово наля-

гане и температура. Методът, ос-

нован на принципа на изместване

(бутало), е усъвършенстван обемен

начин за измерване чрез устройства

с една или няколко подвижни камери

или диафрагми, които последовател-

но се напълват и изпразват, когато

през тях преминава газ.

По-долу ще разгледаме някои от

най-често използваните в промишле-

ността разходомери.

Ротационни разходомери

Методът, основан на принципа на

изместване, се използва също при

Оборудване за

промишлени

газови инсталации

З