Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  30 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 42 Next Page
Page Background

30

брой 4/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

газ, нефт, въглища

ротационните разходомери, които

са конструирани на съвсем различен

механичен принцип. Той включва два

еднакви по размери метални рото-

ра (импелера), които се въртяттан-

генциално един спрямо друг върху от-

делни оси. Газът, преминаващ през

ротационния разходомер, завърта

роторите, които затварятфиксиран

обем газ с корпуса. Обемът на пре-

миналия през разходомера газ се

измерва чрез индикатор, поставен на

оста на ротора.

Турбинни разходомери

Турбинният разходомер използва

енергията на газовия поток за зад-

вижване на турбинен ротор. Обемът

на преминалия през турбината газ се

регистрира от броячен механизъм.

Обикновено кривата на точността

се снема за всеки турбинен разходо-

мер. Същите подлежат на периодич-

на проверка и калибриране. Почти

винаги е необходимо да се монтират

филтри с оглед осигуряване на

продължителна безаварийна работа

и повишена точност. Газовият по-

ток върти турбинното колело със

скорост, пропорционална на обема на

преминаващия газ. Турбинното коле-

ло е монтирано на ос със сачмени

лагери, като оборотите му се нама-

ляват чрез многостепенен предава-

телен механизъм и се подават на 8-

цифров брояч. Стандартно разходо-

мерите имат два нискочестотни

датчика и един магнитно включващ

се рид контакт РСМ за мониторинг.

При монтаж пред разходомера се

предвиждат филтър за газ и прав

участък =2dN. При монтаж след ре-

гулатор на налягане: прав участък

=10dN=10DN. За по-къси разстояния

се монтира успокоител на потока.

Разходомери с променлив

пад на налягането (дифе-

ренциални разходомери)

Методите, основани на измерва-

не на диференциалната разлика в

наляганията, определят разхода на

газ въз основа на добре известни

физични принципи. Диференциалното

налягане се създава от дроселно

устройство, монтирано на тръбата.

То може да бъде също разликата

между кинетичното (скоростно) и

статичното налягане, както при

тръбата на Пито.

Съществува директна връзка

между количеството на газа и загу-

бите на налягане от дроселното

устройство. Вследствие на създаде-

ното местно съпротивление се

създава разлика в наляганията пре-

ди и след дроселното устройство,

която се регистрира непрекъснато.

Регулатори

Регулаторът на налягане и отсе-

кателят действат чрез импулсна

система от тръбопроводи, съедине-

ни с газопровода на изхода, а ПК

контролира зададеното налягане на

газа.

Понижаването на налягането

може да бъде едностепенно или дву-

степенно (с две регулиращи линии),

както и с единични, сдвоени или

строени (паралелно разположени три

регулиращи) линии. Двустепенното

понижаване на налягането се изпол-

зва от съображения за безопасност

и намаляване на нивото на шум. При

последователно свързване на два

регулатора в процеса на експлоата-

ция понякога възниква въпросът за

пулсациите на изходното налягане.

В тези случаи между двата регула-

тора трябва да се поставя допълни-

телно демпфериращо устройство,

което да “изглади“ работата меж-

ду регулаторите първа и втора

степен. В резултат на това се оси-

гурява поддържането на постоянно

стабилно изходно налягане.

За оразмеряване и избор на регу-

латор на налягане, както и за опре-

деляне на параметрите му на на-

стройка, е необходимо да се напра-

вят хидравлични пресмятания на га-

зопровода до и след газорегулатор-

ния пункт (ГРП). Изходни данни за

оразмеряване на газопроводите и

ГРП са началното налягане на газа и

разходът на уредите. Регулаторът

се подбира по пада на налягане на

входа и изхода.

Филтри за газ

Филтрите за газ служат за пред-

пазване от замърсяване и блокиров-

ка на газови уреди, монтирани след

тях. Имат високи пропускателна

способност и ефект на филтриране.

Почистват се лесно. Корпусите се

изработват най-често от стомана

или алуминий. Филтърният елемент

се изработва от полипропилен.

Предпазно-отсекателни

клапани

Предпазно-отсекателните вен-

тили защитават газовите инстала-

ции, особено полиетиленовите, от

опасно превишаване на налягането

и могат да бъдат присъединявани

както пред, така и след регулатора

на налягане първа степен. Възможен

е монтаж с вътрешна и външна

импулсна линия. При превишаване на

налягането над допустима стойност

се активира затварящиятмеханизъм

и спира (отсича) протичането на газ.

Въвеждането му отново в експлоа-

тация (деблокирането) се извършва

само ръчно.

Електромагнитни

вентили

Електромагнитните вентили, са

устройства, които с помощта на

електромагнитно задвижване оси-

гуряват протичането или спиране-

Фиг. 1. Общ вид на кранове за газ.