Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  31 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 31 / 42 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 4/2015

31

газ, нефт, въглища

то на флуиди през тръбопроводите.

Биват директни (седлови) и инди-

ректни (мембранни), нормално от-

ворени или нормално затворени в за-

висимост от тяхното приложение.

Електромагнитните вентили в си-

стемите за автоматично регулира-

не служат като релейни органи за

дистанционно управление и регули-

ране.

Кранове за газ

Приложение намират кранове със

сферичен и конусен затварящ еле-

мент. Служат за спиране на прито-

ка на газ при ремонтни дейности.

Поставят се на главни и пилотни

линии преди газовите уреди. Осигу-

ряват херметичност и бързодей-

ствие. Надеждната експлоатация се

обуславя от факта, че газът не об-

тича уплътняващите повърхнини. По

този начин се предотвратяват еро-

зийните процеси, характерни за

шибърите. Недостатък е неподходя-

щата им за регулиране работна ха-

рактеристика. Обикновено се произ-

веждат от месинг или пластмаса

при инсталациите от полиетилен с

висока плътност (PEHD). За крано-

ве с условен диаметър dN=50 mm се

използват резбови връзки с холендър,

а за по-големите диаметри връзки-

те са само фланцови.

Манометри за газ

Предназначени са за пряко измер-

ване на налягане на газообразни сре-

ди. Чувствителният елемент е бур-

донова тръба. Техническите мано-

метри с микропревключвател са

предназначени за включване или из-

ключване на електрически вериги при

зададени гранични стойности на

измерваното налягане чрез микро-

превключвател, като максималната

стойност на тока на включване или

изключване е до 5А.

В зависимост от изискванията,

техническите манометри с микро-

превключвател се изпълняват в два

варианта: с един микропревключва-

тел, с един нормално отворен и един

нормално затворен контакт; с два

микропревключвателя, всеки с по

един нормално отворен и един нор-

мално затворен контакт. Техничес-

ките манометри с плъзгащо се елек-

трическо съпротивление (потенци-

ометър) са предназначени за дистан-

Фиг. 2. Манометър за газ.

ционно отчитане на манометъра

чрез включване на допълнителен

електроизмервателен уред. В зави-

симост от изискванията се монти-

рат три вида потенциометри с раз-

лични електрически параметри, ко-

ето разширява многократно кръга на

тяхното приложение.

Компенсатори

За снемане на температурните

напрежения след крана по посока на

движение на газа се монтират ком-

пенсатори (Г-образни, П-образни и

линзови). При монтажа се изисква

спазване на съосността на газопро-

вода, крана и линзовия компенсатор.

Силфонните компенсатори се състо-

ят от силфон (гъвкав гофриран еле-

мент) и присъединителна арматура.

Тези компенсатори осигуряват ком-

пенсацията на надлъжни, напречни и

ъглови премествания. Особено ефек-

тивно е прилагането им при монта-

жа на битовите газоизмервателни

табла.

Кондензатосъбиратели

При транспорт на неизсушен газ

в най-ниските точки на газоразпре-

делителната мрежа (с наклон 3 на

хиляда) се монтират кондензатосъ-

биратели. Препоръчва се монтиране-

то на кондензатосъбиратели с малък

обем и при транспортиране на изсу-

шен газ. Чрез кондензатосъбирате-

лите се отделят водата, попаднала

по време на строителство (което не

би трябвало да се допуска), както и

отделилият се кондензат.