Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  32 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 42 Next Page
Page Background

32

брой 4/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

Индустриални

термопомпи -

част II

топлоенергетика

продължение на темата от миналия брой на спи-

санието, в която ви представихме спецификите и пре-

димствата на индустриалните термопомпи, както и

някои от широко използваните видове, в настоящия брой

ще очертаем особеностите и устройството на абсор-

бционните индустриални термопомпи, насоки за избор

на термопомпен агрегат и различни приложения на тези

решения в индустрията.

Абсорбционните термопомпи със затворен цикъл

използват двукомпонентен работен флуид за повишаване

на точката на кипене и оползотворяване на топлина чрез

абсорбция за постигане на температурна разлика, по-

средством която се доставя „полезна“ топлина към

желаните съоръжения. Принципът на работа на тези

агрегати е същият като при парните абсорбционни

чилъри, при които работният флуид е смес от литиев

бромид и вода. Ключови предимства на абсорбционните

термопомпени системи са, че могат да реализират

много по-голяма температурна разлика в сравнение с

алтернативните решения, КПД-то им не се влошава

рязко при по-голяма разлика между началната и крайна-

та температура на топлоносителя и могат да бъдат

използвани за комбинирани отоплителни и охладителни

приложения.

Устройство на абсорбционните

индустриални термопомпи

Дизайнът на една типична абсорбционна термопомпа

включва четири основни компонента – изпарител, кон-

дензатор, генератор (десорбер) и абсорбер. В цикъла

на абсорбционните термопомпи, подобно на абсорбци-

онните чилъри, се използват хладилен агент (вода) и

абсорбент (най-често бромисто-литиев разтвор).

Първичният източник на енергия с висока температу-

ра (обикновено пара или гориво) се подава към генера-

тора, където водната пара се извлича от работния

флуид под високо налягане. Компресираният кондензат

от кондензатора се отвежда към изпарителя, в който

налягането е по-ниско и отпадната топлина се реку-

перира, за да изпари кондензата с ниско налягане. В

абсорбера концентрираният работен флуид от десор-

бера влиза в контакт с изпаренията под ниско наляга-

не от изпарителя, създавайки топлина, която се от-

вежда към желания агрегат. В края на цикъла работни-

ят флуид се връща обратно в генератора.

Алтернативни конфигурации

Подобно на абсорбционните термопомпени агрегати

работят и термокомпресорните термопомпи, при кои-

то пара под високо налягане се използва за повишаване

на температурата и налягането на топлоносител на

отпадна технологична топлина (обикновено отново

пара). При високотемпературните абсорбционни помпи

повишаването на температурата на изходния топлоно-

сител може да бъде от порядъка на до 100-150 °C, дока-

то при термокомпресорните системи то е до около 7-

10 °C.

Широко прилагана конфигурация на абсорбционна

термопомпа е агрегат със специфични работни пара-

метри, който се използва за охлаждане в „студения край“

на цикъла и същевременно произвежда гореща вода за

технологични нужди чрез загряване в противоположна-

та точка на цикъла. Възможността за едновременно

нагряване и охлаждане превръща този тип термопомпи

в по-високоефективно решение с повече икономически

ползи от конвенционалните термопомпи.

Избор на тип термопомпа

След прогнозно изчисляване на ползите от внедря-

ването на термопомпен агрегат в дадено производ-

ствено или преработвателно съоръжение се пристъпва

към избор на подходящия тип решение. Изборът на

система обикновено зависи от три фактора: вида на

топлоизточника (течност, газ, пара); вида на поглъти-

теля на топлина (течност, газ, пара); необходимата

разлика между температурите на изходния и крайния

топлоносител.

За да бъде избрано най-подходящото решение за кон-

кретното приложение, е добре да се отчетат необхо-

димите оперативни разходи, потенциалните спестява-

ния и капиталовложенията и да се изготви прогнозен

модел на съотношението цена/ефективност на отдел-

ните варианти в дългосрочен план. За типичните инду-

стриални приложения като изсушаване на материали или

В