Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  33 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 33 / 42 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 4/2015

33

топлоенергетика

загряване на вода за почистване на оборудване и други

технологични нужди обикновено са подходящи повече от

един вид термопомпи. Ето защо крайният избор на си-

стема трябва да се сведе до икономическите показа-

тели.

Индустриални приложения на

термопомпените агрегати

Изсушаване.В промишлените сушилни инсталации (за

дървообработвателната, строителната, текстилната,

хранително-вкусовата индустрия, машиностроенето и

др.) се прилагат различни технологии при различни тем-

ператури на сушене. Сред най-широко използваните

типове индустриални сушилни са инсталациите, при

които се нагрява въздух посредством пара, газ или го-

реща вода, който впоследствие се насочва към камера-

та с влажния материал, където циркулира и изпарява

влагата до дадена степен. С интегрирането на термо-

помпа в инсталацията отработената топлина от влаж-

ния въздух може да бъде извлечена и рециркулирана

обратно в системата или използвана за други техноло-

гични нужди.

Измиване. Индустриалните системи за почистване

и дезинфекция на оборудване обикновено използват го-

реща вода със или без добавен почистващ препарат/

дезинфектант. Инсталациите типично са оборудвани с

вентилатор и изходен отвор за извеждане на парата от

системата. Така се поддържа ниско налягане в инста-

лацията, а парата се изхвърля в околната среда. Горе-

щият влажен въздух е носител на голямо количество

топлинна енергия, която може да бъде ефективно реку-

перирана посредством термопомпа и повторно използ-

вана за загряване на водата.

Загряване на вода с отпадна топлина

от хладилна система

В хранително-вкусовата промишленост типично се

произвеждат продукти, които е необходимо да бъдат

охладени или замразени преди транспортиране. От друга

страна в тази индустрия са нужни големи количества

гореща вода за измиване на съоръженията и за други

технологични нужди. Отпадната топлина от хладилни-

те инсталации обикновено е с температура около 25-

30 °C. С внедряването на термопомпен агрегат в про-

цесния цикъл отработената топлина от кондензатори-

те може да бъде използвана за загряване на вода до около

80 °C. Термопомпата може допълнително да повиши

налягането на охладителния агент и да бъдат постиг-

нати по-високи температури на кондензация.

Пастьоризация

При пастьоризиране (например в млекопреработката)

продуктите се загряват до над 70 °C, а впоследствие

се охлаждат. Типично се използва инсталация за

впръскване на водна пара с висока температура за

нагряване и поток студена вода за охлаждане. В много

процеси изходният продукт (с ниска температура) се

използва в технологичния цикъл за охлаждане на вече

пастьоризирания продукт. Така част от топлината се

предава на студения флуид и улеснява последващото му

загряване. Тази технология може да бъде значително

оптимизирана чрез използване на термопомпа за реку-

перация на отпадната топлина и рециклирането й в

системата.

Статията е изготвена със съдействието на

инж. Кръстин Йорданов, Технически университет-Варна

Фиг. 1. Принципна схема на абсорбционна термопомпа.