Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  35 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 35 / 42 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 4/2015

35

енергийна ефективност

Високотемпературните жакетни

изолации и система BELZONA

SUPERMETALGLIDE повишават

енергийната ефективност на

промишлената арматура

Фирма Сени проектира, изработва и предлага широ-

ка гама енергоспестяващи решения в областта на про-

мишлената арматура. Сред тях са високотемператур-

ни жакетни изолации собствено производство, както и

енергийноефективни защитни покрития на глобалния

производител Belzona.

Енергоспестяващите високотемпературни жакетни

изолации са подходящи за оборудване като: промишлена

арматура, помпи, топлообменници, компенсатори, тур-

бини, кондензни гърнета, бойлери, части от тръбопро-

води с неправилна форма и др. Те са най-ефективни при

оборудване, което налага регулярна поддръжка, защото

могат да се премахнат и инсталират отново лесно и

бързо. Обикновено разходите за гъвкава изолация се

възвръщат в първите 6 до 8 седмици след монтажа.

Високотемпературните жакетни изолации осигуря-

ват съхраняване на пренасяната топлинна енергия и

гарантират безопасност при работа. Жакетните топ-

лоизолации, които произвеждаме, са проектирани и из-

работени от висококачествени материали и са в съот-

ветствие с най-високите приложими стандарти за

негоримост. Те са подходящи за работа в температу-

рен диапазон от 65 °С до 1400 °C. Двустранно облечени

са със силиконизиран сив стъклен плат и са съшити с

полиамидни конци. Закрепванията и закопчаването са

изработени от високотемпературни материали. Малка-

та дебелина на изолациите позволява лесен монтаж.

За да постигнем по-висока температурна издръжли-

вост, използваме алтернативни материали: влакна от

стъклени нишки; влакна от стъклени нишки, подсилени

с нишки от неръждаема стомана; силикатен плат за

ръбовете на топлоизолациите; крепежи и закопчаване

от полиамид и неръждаема стомана. При химически

агресивни приложения използваме покрития като теф-

лон, неопрен, уретан и др.

Предимствата на нашите решения са много и включ-

ват: редуциране на разходите за енергия, улеснен достъп

за периодична поддръжка, удължен живот на оборудва-

нето. Изолирането на непредпазени тръби, клапани и

оборудване предотвратява ненужните загуби на топлина

и съкращава разходите за енергия. Разходите за покуп-

ка на високотемпературни изолационни възглавници,

изработени от нас, се изплащат за по-малко от година.

Изолационните възглавници улесняват провеждането

на периодични инспекции и поддръжка на оборудването.

Своевременното откриване и предотвратяване на повре-

ди в инсталациите, водещи до аварии, гарантира висо-

ката ефективност на производственото оборудване.

В допълнение, изолационните възглавници запазват

скъпото оборудване чрез ограничаване излагането му на

външни влияния или инцидентни повреди. Те удължават

срока за ползване на инсталацията, могат да ограни-

чат обезценяването й, както и да намалят дългосроч-

ните оперативни разходи.

Друг енергийноефективен подход за подобряване на

характеристиките на промишлената арматура, който

предлагаме, е системата BELZONA

®

SUPERMETALGLIDE.

Енергийните загуби поради ефектите на повърхностно

триене и грапавостта на повърхнината, увеличени от

ерозията и корозията, могат да се намалят чрез пола-

гане на защитно покритие върху повърхността на про-

мишлената арматура. Ремонтът на износено или повре-

дено оборудване с това защитно покритие или полага-

нето му върху оригинално новопроизведено оборудване

ще има незабавно положително влияние върху произво-

дителността и експлоатационните разходи, многогоди-

шен икономически ефект от спестяване на консумира-

на електроенергия и ще осигури високоефективна защи-

та срещу ерозия и корозия.

Велислав Петков, мениджър Индустриален сервиз,

СЕНИ ЕООД, регионален офис Варна