Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 42 Next Page
Page Background

4

брой 4/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

Над 600 студенти се кандидатираха за тазгодишния стаж в EVN България

EVN България организира за 10-а поредна година стажантска програма

“Младежи с бъдеще“. Тя се провежда през юли, август и септември и е

насочена към амбициозни студенти от технически и икономически специ-

алности на български и чуждестранни университети, които търсят възмож-

ност да развият своя потенциал в реална бизнес среда.

“За тазгодишното издание на програмата се кандидатираха над 600

млади специалисти, от които бяха избрани 40 стажанти. Общо 25 от тях

ще специализират в централните отдели на дружествата от групата на

ЕVN България, а 15 ще проведат стажа си в клиентските центрове на

дружеството на територията на Югоизточна България. Стажантите

ще имат възможност да работят по реални и значими проекти, подкре-

пяни от опитни и квалифицирани специалисти. Стажът на всеки един от

тях ще се проведе под личното ръководство и съвети на ментори -

експерти от съответната професионална сфера“, допълниха от друже-

ството.

Инициативата на ЕVN България “Младежи с бъдеще“ стартира през

2006 г. За периода 2006 – 2014 г. в нея са участвали над 290 студенти, а

общият брой на кандидатите е над 2900.

Проведе се традиционният енергиен форум на НТСЕ

От 24 до 26 юни т. г. в международния дом на учените “Ф. Ж. Кюри“,

курорт “Св. Св. Константин и Елена“, Варна по традиция се проведе

ежегодният енергиен форум, организиран от Научно-техническия съюз на

енергетиците (НТСЕ). Във форума взеха участие учени, енергийни екс-

перти, представители на индустриални предприятия, фирми и организа-

ции в бранша, както и на водещи световни компании в областта от

Европа и света.

Сред основните тематични области на събитието бяха стратегичес-

ките и структурни проблеми на енергетиката, прогнозиране и оценка на

риска, приватизация и либерализация в енергийния сектор, ново строител-

ство и модернизация на централи, газоснабдяване, електроенергийни мре-

жи и системи и др. По време на форума акцент бе поставен и върху редица

теми, касаещи устойчивото развитие в сектора, като проблеми по опаз-

ването на околната среда, ефективно използване на енергията, възобно-

вяеми енергийни източници, водородна енергетика и др.

По повод международната година на светлината и светлинните техно-

логии бяха отделени и две специални секции “Светлина и светлинни тех-

нологии“ и “Енергийно и светлотехническо образование“, информираха

организаторите.

ТЕЦ Марица изток 2 поднови сертификацията си на система за

управление на

качеството

Успешно приключи одитът на системата за управление на качеството

в ТЕЦ Марица изток 2 от сертифициращия орган ТЮФ Рейнланд България,

съобщиха от централата. “В резултат на това бе подновена сертифи-

кацията ни за период от три години – до 2018 г. с област на приложение

“Производство и продажба на електрическа енергия, предоставяне на

студен резерв, балансираща енергия, първично и вторично регулиране на

честотата и регулиране на напрежението“. С приключване на пресерти-

фикационния одит ТЕЦ Марица изток 2 навлиза в четвърти цикъл на

сертификация, която започна през септември 2006 г. Одитът за подно-

вяване премина по приетия от сертифициращия орган план и приключи

без констатирани несъответствия“, допълниха от дружеството.

“На заключителния разговор одиторският екип в лицето на инж. Мар-

гарита Христова и инж. Петя Петрова изтъкна постиженията и високи-

те резултати на функциониращата система за управление на качество-

то, чието непрекъснато подобряване и успехи са признание за усилията

и компетентността на ръководството и персонала на дружеството в

търсенето и налагането на съвременни решения, механизми и инструмен-

ти за удовлетворяване изискванията на законодателството, пазара,

клиентите и другите заинтересовани страни“, допълниха от ТЕЦ-а.