Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 42 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 4/2015

5

накратко

Представиха разработен модел за търговия с бели сертификати

Модел за прилагане на търговия с бели сертификати в България бе

представен по време на заключителната конференция на АУЕР за предста-

вяне на резултатите от изпълнение на проект „Повишаване на институ-

ционалния капацитет на агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел

предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийна-

та ефективност“.

Моделът е разработен от консорциума Трактебел България Инженеринг

и представя търговията с бели сертификати като ефективен инструмент

за постигане на енергийни спестявания и либерализиране на енергийния

пазар. Консорциумът взе активно участие в поредицата от семинари в

страната, организирани от АУЕР за популяризиране на финансовия меха-

низъм.

“Предложеният механизъм стъпва на изградени държавни структури и

пазари, за минимални разходи по реализацията, представя възможност за

използване на съществуващи платформи за търговия и е разработен след

проведени консултации с представители на БСК, БФБ, Централен Депози-

тар и с активното участие на експерти от АУЕР“, поясняват от Тракте-

бел България Инженеринг.

Представеният от консорциума модел за търговия е разработен на

базата на резултатите от реализиран проект, включващ подробен анализ

на нормативната и институционална рамка в страната. В проекта са

съпоставени европейският и международен опит в търговията с бели

сертификати.

ЧЕЗ стартира реконструкция на електропроводи в района на столицата

ЧЕЗ започна реконструкция на 24 електропровода в района на столица-

та с цел подобряване на качеството на електрозахранването и намаляване

на непланираните прекъсвания, съобщиха от дружеството. Ремонти са

предвидени в 15 общини - Панчарево, Младост, Студентска, Изгрев, Сре-

дец, Искър, Сердика, Оборище, Надежда, Кремиковци, Слатина, Подуяне,

Нови Искър, Люлин и Връбница. Успоредно с тях компанията ще извърши

профилактика на всички трафопостове, които се захранват от електроп-

роводите, както и просеки на сервитутните зони. Ще бъдат подменени

1560 изолатора, 5340 кг проводници и 72 стълба.

“Компанията ще вложи 50 хил. лв. в започналия ремонт на електропро-

вод, който захранва селата Желява, Елешница, Потоп и Чурек. Изгражда се

и ново кабелно трасе на стойност 61 хил. лв., което ще свързва Горни и

Долни Лозен и ще подобри електрозахранването и на двете населени ме-

ста. С цел подобряване надеждността на доставките на електроенергия

ЧЕЗ изгражда и нова въздушна мрежа ниско напрежение в с. Мировяне. Вече

са поставени 76 стълба и работата продължава. В обекта са вложени 100

хил. лв. Компанията планира да изгради и нов трафопост в селото с про-

гнозна стойност 90 хил. лв. В началото на юни ЧЕЗ започна реконструк-

цията и на двата електропровода, които захранват Горубляне, Панчарево,

Бистрица, Железница и Плана“, допълниха от дружеството.